vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

2011

Investice v roce 2011 v severní části provozovaného území

Na Karlovarsku v roce 2011 pokračovala s podporou ministerstva zemědělství a kraje intenzifikace a modernizaci čistírny odpadních vod ve Žluticích. V rámci této investice se na místě původní čistírny stavěla prakticky nová kompletně zastřešená čistírna odpadních vod vybavená nejmodernější technologií.

Přímo v Karlových Varech byly v roce 2011 dokončeny opravy vodovodů za cca 4 miliony Kč v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi ulic Vítězná, Prašná a Kvapilova. V Tašovicích pak došlo k rekonstrukci a rozšíření kanalizace.

Z dalších investic, které se podařilo v roce 2011 na Karlovarsku dokončit, je jistě nutno zmínit výstavbu nového přivaděče vody do Mrázova za 4,3 milionů Kč ze skupinového vodovodu zásobovaného z úpravny ve Žluticích. Nový přivaděč zajistí dostatek kvalitní pitné vody pro téměř sto obyvatel této části města Teplá, kteří se dosud museli spoléhat na vlastní zdroje z individuálních studní, v letních měsících často nedostačující. Další větší investicí byla první etapa výstavby kanalizace v Žalmanově, části obce Stružná, za cca 6 milionů Kč. Žalmanov leží v pásmu hygienické ochrany vodní nádrže Stanovice, zajištění řádné likvidace odpadních vod v obci tak zvýší ochranu tohoto pro Karlovarský kraj zásadního vodního díla. S podporou kraje se dále dokončil nový vodovod v části obce Pila- Kočičí vrch a byla vystavěna nová kanalizace v Radošově, kterou se odstranily dosud používané volné výustě do řeky Ohře.

Investice v roce 2011 v jižní části provozovaného území

Investice na Tachovsku v roce 2011 se týkaly především rozsáhlých projektů rekonstrukcí čistíren odpadních vod a výstavby kanalizací ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané, podpořených dotacemi z ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje, jejichž cílem . Cílem všech tří projektů bylo zlepšení odvádění i čištění odpadních vod v regionu. Práce na nich budou trvat až do poloviny roku 2012 a předpokládané celkové náklady dosáhnou zhruba 140 milionů Kč.

Rekonstrukcemi všech tří čistíren, v rámci nichž dojde i k jejich kompletní automatizaci, se vytvoří lepší podmínky pro odstraňování dusíkatého znečištění, což umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. V Tachově se navazuje na práce provedené již v roce 2010. V roce 2011 se na čistírně vybudovala nová paralelní biologická linka, dále se rekonstruovaly objekty a zařízení hrubého předčištění a kalového hospodářství a instalují se další nové stroje a technologie. Ve Stříbře se rozšířil aktivační proces a vybudovaly se dvě nové dosazovací nádrže, včetně dalších objektů a nových technologií. V Chodové Plané se jedná zejména o výstavbu nového mechanického předčištění, rekonstrukci provozního objektu a úpravu stávajících aktivačních a dosazovacích nádrží.

Součástí projektů je dobudování kanalizačních sítí v těch částech měst, kde dosud chyběly, celkem jde zhruba o 8,5 km nové kanalizace. V Tachově byla dokončena kanalizace v ulicích Tovární a Americká a v Oldřichově. V Chodové Plané je hotová kanalizace v Nádražní ulici a ve Stříbře bude do června roku 2012 kompletně odkanalizovaná jižní část města.

Na Tachovsku se v roce 2011 dokončila i řada menších, i když samozřejmě také velmi potřebných investic v oblasti zásobování pitnou vodou. Mezi jinými se jednalo například o výstavbu vodovodních rozvodů v Otročíně, z prostředků města Stříbra, kterými se tato jeho místní část po loňské výstavbě nového přívodního řadu definitivně napojila na skupinový vodovod se spolehlivým zdrojem pitné vody - úpravnou v Milíkově.

Oznámení