vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Sušárna kalů na ČOV Drahovice

Na čistírně odpadních vod v Drahovicích byla na jaře 2016 dokončena instalace v České republice unikátní technologie nízkoteplotního sušení kalů. V poslední době se v ČR prosadila legislativa proklamující snižování objemu ukládaných organických materiálů do skládek. Také  se stále zpřísňují požadavky na zjišťování nezávadnosti kalů, čímž se  dále problematizuje využívání kalů v zemědělství. Do budoucna se tím významně omezí současné možnosti umístění kalů z komunálních čistíren. Proto se sdružení rozhodlo využít v západní Evropě velmi rozšířenou technologii sušení kalů, která nejen že výrazně sníží finální objem produkovaných kalů, ale také zásadně zlepší podmínky pro jejich transport i případné další energetické využití. Pro sušárnu kalů byla na karlovarské čistírně vystavěna nová hala, v rámci projektu se také dobudovala třetí odstředivka pro zvýšení kapacity odvodňovací linky. Nová sušárna vysuší kaly pomocí horkého vzduchu až na 90 % sušiny a celkový objem kalů produkovaných na čistírně se tím sníží zhruba na čtvrtinu. Celkové náklady projektu, včetně rozšíření odvodňovací linky, dosáhly 60 milionů Kč.

Fotografie z realizace projektu:

Prezentace projektu:

Ultrafiltrace na ÚV Březová

Úpravna vody Březová procházela již od roku 2011 rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci níž se provedly stavební úpravy provozních budov, vyměnila se dosloužilá technologická zařízení a dále se zvýšila automatizace provozu. Již od počátku rekonstrukce se připravovalo rozšíření technologie úpravy vody o třetí stupeň, který lépe vyrovná sezónní výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice, především v souvislosti s rozvojem sinic a řas, a zároveň bude spolehlivým řešením výroby pitné vody z náhradního zdroje (například řeky Ohře či Teplé). Po zvážení možných variant doplnění technologie bylo rozhodnuto využít jednu z moderních a ve světě velmi rozšířených membránových technologií – ultrafiltraci. Ultrafiltrační membrána zachytí mikroorganismy až do velikosti virů a zajistí bezpečnou úpravu pitné vody. Projekt instalace ultrafiltrační jednotky se realizoval od roku 2013, projektantem a hlavním dodavatelem byla Vodakva, jeho celkové náklady dosáhly 45 milionů Kč.V České republice se přitom jedná o první využití ultrafiltrace na takto velké úpravně.

Fotografie z průběhu realizace projektu:

Prezentace projektu

Čisté vody horního Krušnohoří - nová kanalizace a čistírna odpadních vod v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejrptech

V roce 2013 byly na Vejprtsku dokončeny dva projekty: výstavba nové zastřešené čistírny odpadních vod a s ní souvisejících kanalizačních stok v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejprtech. Obě investice byly součástí společného německo – českého projektu s názvem „Čisté vody horního Krušnohoří“, na kterém spolupracovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, majitel vodohospodářské infrastruktutry, se dvěma německými partnery – sdruženími obcí Oberes Zschopau - und Sehmatal (z okolí města Annaberg-Buchholz) a  Oberes Pöhlbachtal (z okolí Bärensteinu). Na projekt, jehož cílem je celkové zlepšení odvádění a čištění odpadních vod i s tím spojené ochrany vodních zdrojů a vytvoření dlouhodobé spolupráce v tomto oboru mezi veřejnými subjekty v sasko-českém příhraničí, se jim společnými silami podařilo získat dotaci z evropských strukturálních fondů, konkrétně z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkový finanční rozsah společného projektu byl zhruba 5,4 milionů eur, z toho dotace z programu Cíl 3 pokryla téměř 85 %. Náklady české části projektu dosáhly 1,8 eur, německá část projektu za cca 3,6 milionů eur se týkala vybudování splaškové kanalizace v Annabergu a dalších třech okolních obcích a v Bärensteinu.

Fotografie z realizace projektu:

Zásobování Ostrovska pitnou vodou

Největší investiční akcí sdružení v oblasti vodovodů bylo propojení karlovarského a ostrovského vodovodního systému. Stavba přivaděče pitné vody do Ostrova byla dokončena v roce 2000 a umožnila zajistit dodávku kvalitní pitné vody do celého regionu Ostrovska, dosud zásobeného z větší části upravenou vodou z Ohře, a zároveň vyřešit zásobování Karlových Varů na levém břehu řeky. Tato investice v hodnotě 150 mil. Kč byla podpořena ministerstvem zemědělství.

Prezentace projektu

Přivaděč pitné vody pro Bochov

Přivaděč pitné vody ze skupinového vodovodu Žlutice-Toužim, jehož zdrojem je úpravna vody Žlutice, zajistil kvalitnější pitnou vodu pro Bochov a okolní obce. Je dlouhý 7,5 km, z toho 488 m potrubí je položeno na dně vodárenské nádrže Žlutice, k jejímuž přechodu byla využita technologie v České republice zcela ojedinělá. Stavba byla s dotační podporou ministerstva zemědělství dokončena v roce 2001, celkové náklady dosáhly 13,5 mil. Kč.

Prezentace projektu

Fotografie z pokládky potrubí přes Žlutickou nádrž:

Bečov - kanalizace a čistírna odpadních vod

V rámci této investiční akce byla vybudována nová kanalizační síť o délce 2,4 km, která propojila existující kanalizační systémy, zakončené volnými výústěmi do řeky Teplé, a napojila je na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Stavba byla dokončena v roce 2000 a byla financována z prostředků sdružení, za finanční podpory SFŽP. Investiční náklady na celou akci dosáhly 28,5 milionů Kč.

Prezentace projektu

 Fotografie nové ČOV Bečov:

Intenzifikace čistírny odpadních vod Karlovy Vary - Drahovice

Investice spočívala v přeměně dvou prakticky samostatných paralelních čistíren odpadních vod, které nebyly schopné dostatečně snižovat obsah dusíkatých látek v čištěné odpadní vodě, v jednu čistírnu, kde všechny dosavadní objekty v řazení za sebou vytvořily celek schopný dosáhnout potřebného efektu. Stavební práce byly zahájeny v roce 2001 a probíhaly za plného provozu ČOV. Celkové investiční náklady činily 106,8 milionů Kč. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku 2003.

Prezentace projektu

Bezdružicko a Konstantinolázeňsko - zásobování pitnou vodou

Tato investice se týkala výstavby přivaděče pitné vody, napojeného v Třebouni na skupinový vodovod Žlutice-Toužim, do Bezdružic a Konstantinových Lázní, včetně Nové Vsi, Poloučan a Okrouhlého Hradiště. Akce byla realizována dvěma samostatnými stavbami, k jejichž úplnému dokončení a kolaudaci celé investiční akce došlo v listopadu 2004. Celkové investiční náklady činily 51,5 milionů Kč.

Prezentace projektu

Ekologické inženýrské sítě v obcích Pernink, Horní Blatná a Nové Hamry

Stavba byla dokončena v říjnu 2004. Předmětem projektu bylo zřízení kanalizace v obcích Horní Blatná a Pernink, společné ČOV v Perninku, vodovodu Pernink-Horní Blatná a Pernink-Nové Hamry, vodojemu v Nových Hamrech a plynofikace obce Nové Hamry. Projekt byl podpořen z programu EU Phare částkou 2 miliony Euro (přibližně 60 milionů Kč), což představuje téměř 55 % celkových nákladů díla ve výši přes 131 milionů Kč.

Prezentace projektu

Přivaděč pitné vody pro Horní Slavkov

V listopadu 2005 byla dokončena výstavba přivaděče pitné vody pro Horní Slavkov z Oblastního vodovodu Karlovarska. Přivaděč zajistil spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro obyvatele města Horní Slavkov a okolních obcí, dosud zásobených upravovanou vodou z řeky Teplé. Stavba přivaděče byla realizována ve dvou etapách, a její celkové náklady dosáhly cca 30 milionů korun.

Prezentace projektu

Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt

Od července 2006 do konce roku 2007 proběhla realizace dosud největšího vodohospodářského projektu v Karlovarském kraji, který významně přispěl ke zlepšení životního prostředí v tomto regionu. Projekt obsahoval šest investičních akcí, v rámci kterých došlo k modernizaci a dostavbě některých čistíren odpadních vod a k rekonstrukci a rozšíření kanalizačních sítí. Jeho cílem bylo snížení objemu vypouštěného znečištění, doplnění stokových systémů v místech, kde dosud neexistoval, a rekonstrukce stokového systému měst.
Největší část investic se týkala Karlových Varů, kde došlo k modernizaci centrální čistírny odpadních vod a k rekonstrukci kanalizační sítě v lázeňském centru města. Dále byla v rámci projektu kompletně zmodernizována čistírna odpadních vod v Ostrově, vystavěna nová čistírna v Horním Slavkově a rekonstruována a dostavěna kanalizace v Jáchymově, Nové Roli a Chodově.  Celkové investiční náklady přesáhly 300 milionů Kč, investorem bylo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, přičemž 6,86 milionů eur bylo hrazeno z dotace Fondu soudržnosti EU.

Prezentace regionálního projektu |  Prezentace nové ČOV Horní Slavkov

Fotografie čistíren odpadních vod modernizované ČOV Ostrov a nové ČOV Horní Slavkov:

Modernizace čistírny odpadních vod Žlutice

V rámci této investice byla na místě původní žlutické čistírny vystavěna prakticky nová kompletně zastřešená čistírna odpadních vod vybavená nejmodernější technologií a plně automatizovaná.  Koncepce nové čistírny byla založena na intenzifikaci biologického stupně čištění, s cílem zlepšení odstraňování dusíkatého znečištění. Celkové náklady modernizace dosáhly 37 milionů Kč, investice byla finančně podpořena dotací ministerstva zemědělství a kraje. Nová čistírna byla uvedena do zkušebního provozu v únoru 2012.

Fotografie z rekonstrukce a modernizované ČOV:

Modernizace čistírny odpadních vod Vejprty - Barenstein

Příkladem úspěšného projektu přeshraniční spolupráce je modernizace a intenzifikace ČOV Vejprty, realizovaná v letech 2005 až 2007. Po dokončení projektu byly na čistírnu nově napojeny odpadní vody z německého Bärensteina. Celkové investiční náklady modernizace činily 15,1 mil. Kč, projekt byl podpořen dotací ze strukturálních fondů EU.

Fotografie z rekonstrukce a po modernizaci:

Tachov, Stříbro, Chodová Planá - intenzifikace a modernizace ČOV, dostavba kanalizace

V roce 2012 byly dokončeny rozsáhlé projekty rekonstrukcí čistíren odpadních vod spojené s dostavbou kanalizací ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané. Cílem projektů bylo zlepšení odvádění i čištění odpadních vod v regionu. Rekonstrukcemi všech tří čistíren, v rámci nichž došlo i k jejich kompletní automatizaci, se vytvořily lepší podmínky pro odstraňování dusíkatého znečištění, což umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. Intenzifikace čistíren také umožnila napojení dalších dosud neodkanalizovaných částí měst, kde byla v rámci investic dobudována chybějící kanalizace.  Celkové náklady těchto tří investic dosáhly zhruba 140 milionů Kč, všechny tři projekty byly podpořeny dotacemi z ministerstva zemědělství, investice ve Stříbře a Tachově také dotací z Plzeňského kraje.

Fotografie z průběhu rekonstrukcí a čistíren po dokončení:

Oznámení