vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Investice 2018

Prezentace vybraných investic do  vodovodů a kanalizací a zkvalitňování provozních služeb v roce 2018

Na Karlovarsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování žlutického skupinového vodovodu. Nově se na něj napojily Kojšovice a Krásný Hrad, místní části Toužimi. V rámci projektu, podpořeného dotací z Karlovarského kraje, se vybudovaly necelé čtyři km vodovodních řadů. Vyřešily se tím problémy s nedostatkem vody z dosud využívaných studní. Žlutický vodovod se rozšířil také do Pšova, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé. Nový přivaděč do Pšova, dlouhý 3,3 km, se napojil na žlutický systém ve Zbraslavi. Po jeho dokončení se mohl odstavit dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé. V roce 2018 se také zahájily práce na napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic, na žlutický vodovod. Mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů. Projekt bude pokračovat v roce 2019, dotačně ho podpoří MZE.

V roce 2018 pokračovaly také investice do dostavby kanalizací. Dokončila se první etapa výstavby nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Již v roce 2017 zde byla přestavěna původní štěrbinová nádrž, do které se sváděly odpadní vody z části obce s panelovými a bytovými domy, nahrazena mechanicko-biologickou čistírnou s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohly napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizační systém se ve Štědré staví ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřešilo odkanalizování východní části obce, západní část by se měla odkanalizovat v rámci druhé etapy v roce 2019. Výstavbu nové čistírny i první etapu kanalizace dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena další etapa dostavby kanalizace v Abertamech, která bude pokračovat v roce 2019.

Investovalo se také do zlepšování čištění odpadních vod. V obci Močidlec byly původně splašky sváděny do septiku, který nezajišťoval dostatečnou úroveň čištění odpadních vod. Tento septik byl v roce 2018 nahrazen moderní mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod, projekt dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Stružné. V rámci projektu se vystaví nová čistírenská linka se zvětšeným a modernizovaným biologickým stupněm a rozšíří se kapacita kalového hospodářství. Čistírna bude také kompletně automatizovaná. Projekt bude dokončen v roce 2019, dotačně ho podpoří Ministerstvo zemědělství ČR

V roce 2018 dále pokračovaly investice do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí v Karlových Varech, v souladu s plánovaným opravami povrchů komunikací. Rekonstrukcí prošly vodovody v ulicích Pražská, Žižkova, Varšavská, Kysibelská, Východní či Ondříčkova a dále části vodovodů v Počernech, Rosnicích či Sedleci. V ulicích Závodu Míru a Luční Vrch se opravila kanalizace, a to s využitím moderních bezvýkopových technologií. Tyto technologie jsou nejen úspornější a rychlejší, ale také ohleduplnější vůči okolí. Vyžadují totiž minimální zásahy do komunikací a neomezují příliš dopravu a provoz ve městě. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s realizovaly také v dalších obcích.

Na úpravně vody Březová, zásobující pitnou vodou třetinu obyvatel Karlovarského kraje, byla v roce 2018 instalována nová technologie elektrochlorace. Tato technologii zajistí výrobu desinfekčního prostředku přímo na místě elektrolýzou z roztoku potravinářské soli a nahradí tak dřívější dávkování plynného chloru, které s sebou přinášelo bezpečnostní rizika.

Také na Tachovsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování a propojování vodovodů. Na konci roku 2018 se s dotační podporou MZE dokončila výstavba nového přivaděče do Svojšína, kterým se vyřešilo zásobování celé oblasti pitnou vodou. Svojšín, Řebří, Nynkov i Holyně byly dosud zásobovány ze společného podzemního zdroje. Jeho vydatnost však byla nedostatečná, především v letním období. Proto bylo navrženo posílit tento zdroj o prameniště Pražka, které se dosud využívalo pouze pro obec Benešovice. Z Benešovic se vybudoval nový čtyři kilometry dlouhý vodovodní přivaděč. Součástí projektu byla také výměna strojní technologie v čerpací stanici Pražka a úpravy vystrojení vodojemů Lom a Svojšín. Na nový přivaděč se po jeho dokončení napojí také Lom u Stříbra, bude na něm připravena i odbočka pro budoucí napojení osady Pražka. Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý tento nový systém na skupinový vodovod Stříbro.

Nový vodovodní přivaděč se vybudoval také z Tisové do Jemnice. I tato část obce se tak napojila na tachovský skupinový vodovod a původně využívaný místní zdroj s kolísavou kvalitou mohl být odstaven. V rámci projektu se zároveň vyřešilo i čištění odpadních vod z jemnické kanalizace. Původní septik byl přebudován na čerpací stanici a v souběhu s novým vodovodem se položil nový kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat na čistírnu odpadních vod v Tisové. Celý projekt byl dotačně podpořen Plzeňským krajem.

Další investice se týkaly dostavby kanalizací i zlepšování čištění odpadních vod. V roce 2018 bylo dokončeno kompletní odkanalizování Starého Sedliště. Západní část obce a jeho místní část Úšava byly dosud bez kanalizace. V rámci projektu se zde vybudoval nový tlakový kanalizační systém a napojil se na obecní čistírnu, kde se čistí odpadní vody z ostatních částí Starého Sedliště. Tlaková kanalizace je moderní technologie, kterou sdružení v současnosti preferuje pro dostavbu kanalizací. Má totiž daleko nižší investiční náklady a navíc zajistí důsledné oddělení odpadních vod od dešťových či podzemních a lépe tak vyhovuje současným legislativním požadavkům. Nemovitosti se na ni napojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic, čerpadla a související technologii do nich dodává zdarma provozní firma Vodakva. Projekt tlakové kanalizace byl podpořen dotací z Plzeňského kraje.

V roce 2018 byly dále s dotační podporou MZE zahájeny práce na výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Boru na sídlišti Vysočany. Nová čistírna vznikne přestavbou původní štěrbinové nádrže, která byla nevyhovující jak po stránce technické, tak provozní. Bude zastřešená a plně automatizovaná, biologické čištění bude řešeno kompaktním biologickým reaktorem, tvořeným aktivační a dosazovací nádrží. Součástí projektu je i nová vstupní podzemní čerpací stanice. Projekt bude dokončen v roce 2019.

Pokračovaly také investice do moderních technologií. Na úpravně vody Svobodka začaly práce na instalaci třetího stupně úpravy pitné vody - ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní membránovou technologii začalo sdružení využívat před dvěma lety jako vůbec první v České republice na své největší úpravně Březová. Vzhledem k vynikajícím provozním výsledkům bylo rozhodnuto instalovat ji také na dalších velkých úpravnách sdružení. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokáží zachytit všechny nerozpuštění látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody a umožní výrazně snížit množství chlóru dávkovaného pro hygienické zabezpečení vody v rozvodné síti. Instalaci ultrafiltrace na Svobodce zajišťuje Vodakva z větší části vlastními pracovníky a také se výrazně podílí na jejím financování. Její dokončení se plánuje do roku 2019.

Plán investic 2019

V roce 2019 sdružení plánuje investovat do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí členských obcí zhruba 100 milionů Kč z vlastních prostředků, tvořených především nájemným vypláceným provozovatelem (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. – Vodakva) a dividendy z jeho zisku. Podobnou částku se bude snažit získat z dotačních programů MZE či krajů. Realizace některých investic však bude záviset na tom, zda se dotaci podaří získat.

Budou pokračovat investice do rozšiřování skupinových vodovodů, zásobených upravenou vodou z dostatečně kapacitních povrchových zdrojů, které zajistí bezproblémovou dodávku pitné vody a umožní odstavení nespolehlivých místních zdrojů.

Investovat se bude i do dostavby kanalizací v menších obcích či okrajových částech obcí, s využitím technologie tlakové kanalizace. Tlakové kanalizace, na které se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, jsou méně nákladné než gravitační a jsou nejlepším řešením právě pro lokality s roztroušenou zástavbou. Navíc do nich nemůže natékat dešťová či podzemní voda a lépe tak odpovídají současnému vývoji předpisů týkajících se vypouštění odpadních vod i požadavkům na větší zadržování vody v krajině.

Pokračovat budou také investice do zavádění moderních technologií, automatizace a digitalizace. Vodakva plánuje investovat v roce 2019  z vlastních prostředků cca 30 milionů do větších oprav vodovodů a kanalizací i souvisejících objektů. Podobnou částku vynaloží také na drobné opravy související s běžnou údržbou vodovodů a kanalizací. Z provozních investic ve výši cca 40 milionů bude Vodakva vedle investic do stavební techniky, mechanizace, přístrojů a dalšího zlepšování provozního zázemí financovat také zavádění moderních technologií.

Karlovarsko, Vejprtsko, Rakovnicko

V roce 2019 se dokončí projekt napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic, na žlutický skupinový vodovod. V rámci této investice bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří. V místech, kde to bude možné, se budou při pokládce využívat bezvýkopové metody. Nový přivaděč se napojí na skupinový systém ve Verušicích. Do budoucna se připravuje další rozšíření žlutického vodovodu do Bečova a do obcí v okolí Valče. V roce 2019 se plánuje také rozšíření Oblastního vodovodu Karlovarska. Nově by se na něj měl napojit Merklín, což umožní odstavit místní úpravnu pitné vody, která je již technologicky nevyhovující.

Připravují se dále investice do dostavby kanalizací v menších obcích či v okrajových částech obcí s využitím tlakové kanalizace a přečerpáním splašků na centrální čistírny. Nová tlaková kanalizace by se měla vybudovat v obci Bražec, odpadní vody se odtud budou přečerpávat do kanalizačního systému města Bochov. Obdobně se připravuje výstavba tlakové kanalizace v Květnové s přečerpáním odpadních vod do ostrovské kanalizace a v Novém Zvolání, odkud se budou splašky čerpat do Vejprt. Nová tlaková kanalizace by se měla postavit také v Městečku, v souběhu s tím se zde vybuduje i nový vodovod.

V Nových Hamrech a v Otročíně, včetně jeho části Brť, se připravuje nový systém tlakové kanalizace a výstavba nových čistíren odpadních vod. Pokračovat budou také další etapy dostavby kanalizačních systémů v Abertamech a ve Štědré. V Merklíně se plánuje nový kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat na čistírnu odpadních vod do Hroznětína. Toto řešení je daleko méně nákladné než rekonstrukce merklínské čistírny, která již technologicky nevyhovuje.

V roce 2019 budou také pokračovat pravidelné rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech a v dalších obcích, v souladu s plánovanými opravami povrchů komunikací.

Tachovsko

Také na Tachovsku se bude investovat do dostavby kanalizací s využitím systému tlakové kanalizace a přečerpání splašků na centrální čistírny. Nová kanalizace se připravuje v Oboře a Horní a Dolní Výšině s přečerpání odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Halži. Obdobně se plánuje nová kanalizace v Okrouhlém Hradišti s přečerpáním splašků na čistírnu v Konstantinových Lázních. V Cebivi by se měla položit nová tlaková kanalizace v části obce, ze které nelze splašky odvádět gravitačně. Dokončí se také výstavba nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Boru na sídlišti Vysočany, která nahradí původní nevyhovující štěrbinovou nádrž.

Na úpravně vody Svobodka se v roce 2019 dokončí instalace třetího stupně úpravy pitné vody - ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní membránovou technologii začalo sdružení využívat před dvěma lety jako vůbec první v České republice na své největší úpravně Březová. Vzhledem k vynikajícím provozním výsledkům bylo rozhodnuto instalovat ji také na dalších velkých úpravnách sdružení. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokáží zachytit všechny nerozpuštění látky do velikosti bakterií a virů. Na druhou stranu umožňují průchod vápníku a hořčíku, které jsou pro lidský organismus důležité. Ultrafiltrace tak zajistí bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody a umožní výrazně snížit množství chlóru dávkovaného pro hygienické zabezpečení vody v rozvodné síti. Instalaci ultrafiltrace na Svobodce zajišťuje provozovatel Vodakva z větší části vlastními pracovníky a také se výrazně podílí na jejím financování. Po dokončení ultrafiltrační jednotky na Svobodce se začne připravovat její instalace také na úpravně vody Žlutice.

Další unikátní technologie využívaná sdružením se týká zpracování čistírenských kalů. Na čistírně v Karlových Varech je již dva roky v provozu nízkoteplotní sušárna kalů, první svého druhu v České republice. Výsledky dvouletého provozu potvrdily, že se jedná o účinnou technologii, která nejen výrazně sníží objem produkovaných kalů, ale zároveň z nich připraví hygienicky nezávadný produkt, který může do budoucna najít uplatnění jako surovina v různých oborech. Plně tak odpovídá součansým požadavkům na omezování skládkování a hledání způsobu využití odpadů jako surovinového zdroje. V roce 2019 se začne připravovat instalace další nízkoteplotní sušárny kalů na čistírně odpadních vod v Tachově, kde bude sloužit pro sušení kalů i z ostatních čistíren v regionu.

V roce 2019 budou pokračovat také investice do automatizace a digitalizace provozovaných vodovodních i kanalizačních systémů.

 

Investice za jednotlivé roky

Systém investování

Při přípravě i realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury sdružení využívá služeb Vodakvy. Plány investiční činnosti na jednotlivé roky připravují investiční komise, složené ze zástupců obcí a odborníků z Vodakvy. Tyto plány jsou poté předkládány ke schválení valné hromadě sdružení. Při tvorbě plánů se vychází jednak z požadavků a potřeb jednotlivých obcí, jednak z návrhů odborných útvarů a provozů Vodakvy, které reagují na vývoj legislativy, možnosti optimalizace provozu, snižování provozních nákladů apod. Obce dohlížejí i na samotnou realizaci investic. Veškeré stavební strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od počátku sdružení na základě výběrových řízení, a to podle nejen v té době platných předpisů, ale mnohem přísnějších vlastních kritérií, tedy od podstatně nižších předpokládaných částek než vyžadoval zákon. Ve výběrových komisích mají zástupci obcí rozhodující slovo k výběru dodavatelů.  Vždy při splnění požadované kvality rozhoduje o výběru dodavatele nejnižší cena.

Investice do rozvoje vodovodů a kanalizací v obcích jsou financovány z příjmů sdružení, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, bez zatěžování obecních rozpočtů. Již od počátku se sdružení ve spolupráci s Vodakvou snaží doplnit vlastní finanční zdroje z regionálních, národních či evropských dotačních programů, aby vysoké  investiční náklady co nejméně ovlivnily vodné a stočné.

Za čtvrt století svého působení sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury členských obcí téměř tři miliardy Kč, z toho více než polovina byla hrazena z účelových investičních dotací, příspěvků, úvěrů či půjček, zbytek pochází z nájemného od Vodakvy a výnosů z akcií ve Vodakvě. Majetek sdružení se tak mohl vlastními investicemi a vkládaným majetkem postupně přistupujících obcí zvýšit z původních 1,2 na dnešních 6,6 miliard Kč (v pořizovacích cenách).

Prohlédněte si, jak se vyvíjel vodohospodářský majetek sdružení:

Oznámení