vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Investice 2020

Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zkvalitňování provozních služeb v roce 2020

V roce 2020 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech do obnovy a rozvoje vodovodních i kanalizačních zařízení v jeho správě zhruba dvě stě milionů Kč. Z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné vyplácené firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) za pronájem infrastruktury, a také dividendy plynoucí z akciového podílu v této provozní firmě, sdružení investovalo cca 112 milionů Kč. Zhruba 90 milionů Kč pak získalo z dotací. Další rozvojové investice ve výši cca 40 milionů hradila přímo provozní firma Vodakva, s využitím úvěrů. Vodakva také každoročně financuje výměny zařízení vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů ve výši řádově 30 milionů Kč. Mnoha desítky milionů pak společnost investovala do nákupu stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií a zlepšování provozního zázemí.

Další úpravna vody Svobodka je vybavená moderní technologií ultrafiltrace

Přes dvacet tisíc obyvatel Tachovska je zásobeno pitnou vodou z úpravny Svobodka, jejímž zdrojem je nádrž Lučina. Na konci října 2020 se zde dokončila instalace v ČR unikátní technologie „ultrafiltrace“. Ultrafiltrace využívá membránová vlákna, která mají otvory (póry) veliké pouze stotisíciny milimetru a dokáží zachytit všechny nerozpuštěné látky, včetně bakterií, virů či mikroplastů. Zajistí tak stabilní kvalitu pitné vody i při kolísání kvality vody v nádrži. Navíc umožní snížit množství dezinfekce dávkované do pitné vody na minimum. Na druhé straně však přes vlákna ultrafiltrace projdou vápník, hořčík a další pro lidský organismus důležité prvky. Nová ultrafiltrační jednotka doplnila původní technologii úpravny a již od počátku výrazně pomohla řešit problémy s výskytem sinic v nádrži Lučina. Projekt realizovala Vodakva na své náklady a z větší části vlastními silami. Svobodka se tak stala již třetí úpravnou ve správě sdružení vybavenou touto moderní technologií.

Úpravna Březová má novou trasu pro odvádění odpadních vod a rezervní potrubí pro náhradní zdroj vody

Úpravna vody Březová zásobuje pitnou vodou zhruba 40% obyvatel Karlovarského kraje. V roce 2020 se zde dokončila nová trasa pro odvádění odpadních vod, které vznikají při procesu úpravy pitné vody. Nová trasa je napojená na kapacitnější kanalizační stoku v obci Březová. Zatím je do ní sveden havarijní přepad z vodojemu upravené vody, aby nevytékal do řeky Teplé. V další etapě se na ni přepojí veškeré odpadní vody produkované na úpravně. Původní odpadní potrubí vedoucí od úpravny dolů k nádrži Březová se pak bude moci v případě potřeby využít pro náhradní dopravu vody na úpravnu z řeky Teplé (místo nádrže Stanovice). Při výstavbě nové odpadní trasy bylo nutné přejít řeku Teplá. Byla zde vybudovaná nová kanalizační shybka. Spolu s ní se pod řekou položil také nový vodovod, kterým se zdvojila současná trasa pro zásobování Březové a regionu Horního Slavkova a zajistila se tak další rezerva pro případ poruchy.

V Abertamech a Cebivi se dostavěl kanalizační systém

Abertamy měly původně jen částečnou kanalizaci zhruba pro polovinu obyvatel, s nekvalitním čištěním odpadních vod. Již v roce 2016 zde byla zahájená postupná rekonstrukce a dostavba městského kanalizačního systému, dokončená v závěru roku 2020. Ve městě se položil zhruba jeden kilometr nových kanalizačních stok a vybudovaly se zde tři čerpací stanice, propojené výtlaky, kterými se odpadní voda přečerpává do kanalizace sousedního Perninku, zakončené moderní a kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou. Projekt byl podpořen dotací Ministerstva zemědělství. Také v Cebivi byla pouze částečná kanalizace, v roce 2020 se zde s podporou Plzeňského kraje dostavěla chybějící část s využitím tlakového kanalizačního systému.

Realizovaly se plánované rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Jako každý rok pokračovaly také v roce 2020 rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech, realizované většinou v souvislosti s plánovanými opravami povrchů komunikací. Vodovody se rekonstruovaly například v ulicích B. Němcové, Gagarinova, Krále Jiřího, Klínovecká, Úzká či Zahradní. Opravil se také kolektor Čankovská, Konečná. V ulicích Havlíčkova, Jugoslávská, Šeříková, Třeboňská se rekonstruovala kanalizace, opravila se i čerpací stanice odpadních vod u Kpt. Jaroše. V Chodově se rekonstruovala armaturní komora vodojemu Vintířov. Opravy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čerpacích stanic i zařízení úpraven a čistíren probíhaly i v dalších členských obcích, ať už v rámci investic VSOZČ či jmenovitých oprav hrazených Vodakvou.

Dostavěla se chybějící infrastruktura v obcích a jejich okrajových částech

S podporou Plzeňského kraje se dostavěl chybějící vodovod v obci Benešovice. Celkem se zde položilo zhruba 1,6 km vodovodního potrubí. Celá obce se tak mohla napojit na veřejný vodovod zásobený z prameniště Pražka. V rámci investic se zde rovněž vyměnil vodovodní výtlak. Pokračovalo také napojování dalších místních částí obcí na veřejný vodovod. Například Strachovice u Stráže se napojily novým přivaděčem na podzemní zdroj z Bernartic, ve vsi se také vybudovaly nové vodovodní rozvody. Obdobně Malé Dvorce u Přimdy se napojily přivaděčem na vodní zdroj z Třískolup. Nový přivaděč pitné vody se vybudoval také do Novosedel u Pšova, vesnice se tak napojila na žlutický skupinový vodovod. S podporou Karlovarského kraje pokračovala další etapa dostavby vodovodu v Bublavě. V Pozorce, místní části Kladrub, se dostavěla chybějící část vodovodu a kanalizace. Kanalizační systém se doplnil také v Bezdružicích (v ulicích U Tiskárny, V Podzámčí, Západní), ve Stráži (lokalita příjezdu od Boru a Bonětic) a v Tachově (Nádražní ul.).

Zahájila se řada projektů podpořených dotacemi MZe nebo krajů

V roce 2020 se zahájila řada projektů podpořených dotací z MZe nebo krajů, jejichž dokončení se plánuje do roku 2021. Většinou se jedná o dostavbu kanalizací s využitím tlakových systémů, ale také o rozšiřování vodovodů. Nový kanalizační systém s novou čistírnou se začal stavět například v Otročíně a Nových Hamrech. V Městečku začala výstavba nového vodovodního i kanalizačního systému. Zahájil se projekt napojení Merklína na vodovod a kanalizaci sousedního Hroznětína i další projekty týkající se dostavby kanalizace v okrajových částech obcí (Nové Zvolání u Vejprt, Okrouhlé Hradiště u Konst. Lázní či Květnová u Ostrova). Obdobně se zahájila výstavba kanalizace v Oboře, Horní a Dolní výšině. Dotace byla poskytnuta i na další rozšiřování skupinových vodovodů, na žlutický vodovod se tak nově napojí Nahořečice u Valče, na Oblastní vodovod Karlovarska se připojí Vojkovice. V rámci investic se také začal stavět nový vodojem ve Všeborovicích a přístavba akumulace vodojemu Hřbitovní.

Dokončila se výroba mobilní kontejnerové úpravny

V roce 2020 dokončila Vodakva výrobu mobilní kontejnerové úpravny. Úpravna bude umístěna ve Stráži nad Ohří, kde pomůže vyřešit problémy s kvalitou místního zdroje vody. Po napojení obce na Oblastní vodovod Karlovarska se pak bude moci použít u jiných problematických zdrojů vody. Mobilní úpravna využívá technologii ultrafiltrace a je umístěna v kontejnerová nástavbě, tak aby ji bylo možné snadno transportovat.

Další části úpraven i čistíren projdou opravami, připravuje se i zavádění nových technologií

V roce 2020 se dokončila část stavebních oprav na úpravně vody Myslivny (nová střecha, rekonstrukce vstupních prostor a haly) a začaly práce na výměně pláště. Stavební opravy se zahájily také na úpravně vody Žlutice, kde se rovněž začal připravovat projekt instalace další ultrafiltrační jednotky. V roce 2020 také pokračovala příprava projektu nové regionální sušárny, která se začne v roce 2021 stavět na čistírně v Tachově. Stavební práce se zahájily také na čistírně v K. Varech, kde se bude rekonstruovat plášť kotelny a vstupní čerpací stanice.

Pokračovala automatizace technologií, rozvoj dálkových přenosů a digitalizace

V roce 2020 pokračovala automatizace technologií a zavádění dálkových přenosů, především v souvislosti s nově budovanými zařízeními. Jednotná vizualizace umožňuje přístup do řídicího a monitorovacího systému Vodakvy nejen z dispečinků, ale také z mobilních zařízení. Dále se rozvíjely funkce geografického informačního systému, který obsahuje digitalizovaná data o všech provozovaných sítích i souvisejících objektech, i technologického dataskladu, sloužícího k vyhodnocování dat přenášených z provozovaných zařízení. Pokračovalo také testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, nově vyžadovaného legislativou.

Plán investic 2021

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech plánuje v roce 2021 investovat do obnovy a rozvoje vodovodních i kanalizačních zařízení v jeho správě až 280 milionů Kč. Z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné vyplácené firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) za pronájem infrastruktury, a také dividendy plynoucí z akciového podílu v této provozní firmě, by mohlo sdružení investovat necelých 160 milionů, zbytek se bude snažit získat z dotací či půjček. Další rozvojové investice ve výši cca 50 milionů se zavázala hradit provozní firma Vodakva, s využitím úvěrů. Vodakva také každoročně financuje výměny zařízení vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů ve výši řádově 30 milionů Kč. Další mnoha desítky milionů pak společnost investuje do nákupu stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií a zlepšování provozního zázemí.

Přestože byl rok 2020 dramaticky poznamenaný pandemií koronaviru, podařilo se v jeho průběhu zahájit celou řadu plánovaných investičních akcí VSOZČ, z nichž většina pokračuje v roce 2021. Významně tomu pomohla skutečnost, že sdružení za pomoci Vodakvy uspělo u rekordního počtu žádostí o dotace. Investice se týkají dostavby chybějících kanalizací s využitím tlakových systémů, rozšiřování vodovodů, rekonstrukcí vodovodů či kanalizací nebo zvyšování kapacity vodojemů. Pokračuje dále modernizace provozovaných úpraven pité vody a zavádění technologie ultrafiltrace, v roce 2021 se také začne stavět druhá regionální nízkoteplotní sušárny kalů na ČOV Tachov.

Městečko a Křivoklát se dočkají nového vodovodu i kanalizace

V roce 2021 bude pokračovat výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému v Městečku, nové sítě se začnou stavět také v sousedním Křivoklátě, kde byl projekt dlouho zdržován různými obstrukcemi. Zdrojem pitné vody pro obě obce budou dvě nové studně osazené čerpadly, které Vodakva v Městečku připravila již v roce 2019. Kanalizace bude tlaková, odpadní vody se budou svádět na novou ČOV v Křivoklátě, uvedenou do provozu roce 2017. Investice v obou obcích získala podporu MZe, v Městečku navíc dotačně přispěje Středočeský kraj.

V Nových Hamrech a Otročíně se postaví nová kanalizace s vlastní čistírnou

Pokračuje také výstavba kanalizačního systému s novou ČOV v Nových Hamrech. Nová zastřešená mechanicko-biologická čistírna bude umístěna na jihozápadním okraji obce a bude mít kapacitu 460 EO. V obci se položí celkem 4,4 km nové tlakové kanalizace, v další etapě se na novou čistírnu napojí i část obce s původní kanalizací. Nový tlakový kanalizační systém bude mít také Otročín, včetně jeho místí části Brti. I zde se postaví nová zastřešená mechanicko-biologická čistírna s kapacitou 400 EO. Celkem se v obci položí zhruba 6 km tlakové kanalizace. Oba projekty dotačně podpoří MZe.

Merklín se napojí na sousední Hroznětín

V roce 2021 se dále dokončí projekt napojení Merklína na vodovod a kanalizaci sousedního Hroznětína. Ve společné trase se zde položí nový vodovod, kterým se Merklín napojí na Oblastní vodovod Karlovarska, a kanalizační výtlak, jimž se budou odpadní vody čerpat na čistírnu v Hroznětíně. Původní úpravna s problematickým místním zdrojem i dožilá čistírna v Merklíně se tak budou moci odstavit. Objekty čistírny se využijí pro výstavbu jak čerpací stanice pro pitnou vodu, tak pro vodu odpadní. I tento projekt podpořilo MZe.

V K. Varech a Dalovicích se rozšíří kapacita vodojemů

V Karlových Varech se v roce 2021 dokončí výstavba nové komory vodojemu v Drahovicích (nad ulicí Hřbitovní) o objemu 900 m3, která významně zvýší zabezpečenost zásobování města na pravém břehu řeky Teplé (kde se nachází například i Karlovarská krajská nemocnice). Stejně jako každý rok bude i letos ve městě pokračovat také rekonstrukce vodovodů a kanalizací, v souvislosti s opravami jednotlivých komunikací. S podporou Karlovarského kraje se ve Všeborovicích (část obce Dalovice) postaví nový vodojem se dvěma nádržemi a manipulační komorou o celkovém objemu 300 m3, který umožní lepší rozpásmování obce a zajistí dostatečný tlak v rozvodné síti, i v souvislosti s plánovaným rozvojem zástavby v této části Dalovic.

Pokračují investice do modernizace provozovaných úpraven

V roce 2020 získala úpravna Myslivny novou střechu, opravila se hala usazovacích nádrží, rekonstruovaly se vstupní prostory úpravny a sociální zázemí pracovníků. V letošním roce se pak dokončí výměna pláště úpravny a začne se připravovat modernizace technologie úpravy. Stavební úpravy se zahájily také na úpravně vody Žlutice, kde se přestaví vstupní prostory i sociální zázemí. V roce 2021 se také začne připravovat instalace ultrafiltrační jednotky na úpravně.

V Tachově se zahájí výstavba regionální sušárny kalů

Na ČOV Tachov se v roce 2021 zahájí výstavba druhé regionální sušárny kalů, která bude sloužit ke zpracování kalů z regionu okresu Tachov, především pak pro odvodněné kaly z ČOV Tachov, Stříbro a Chodová Planá. Obdobně jako při výstavbě první regionální sušárny na ČOV Drahovice byl i tentokrát projekt rozdělen na dvě samostatné etapy. V té první byl vybrán dodavatel samotné sušárny, v druhé pak dodavatelé zbývajících stavebních částí projektu. Po dokončení projektu, které se plánuje do roku 2022, bude zajištěno sušení kalů pro celé provozované území sdružení.

V dalších okrajových částech obcí se dostaví chybějící kanalizace či vodovod

I v letošním roce bude pokračovat dostavba kanalizací v dosud neodkanalizovaných částech obcí, například v Novém Zvolání (napojení na kanalizaci Vejprt), Okrouhlém Hradišti (napojení na Konst. Lázně), Květnové (napojení na Ostrov) a Těchlovicích (napojení na Stříbro). Novou kanalizaci bude mít také Obora, včetně Horní a Dolní Výšiny, které se napojí na kanalizaci Halže. Na většinu z těchto investic se podařilo získat dotaci z krajů či MZe. Dostavba vodovodu a kanalizace se plánuje také v Radošově u Kyselky (levý břeh) či Brance u Halže, pokračovat budou další etapy výstavby kanalizace ve Štědré a vodovodu v Bublavě.

Pokračuje rozšiřování skupinových vodovodů

S podporou Karlovarského kraje se v roce 2021 dokončí nový 1,7 km dlouhý vodovod z Velichova do Vojkovice, kterým se Vojkovice (včetně jejich části Jakubova) napojí na Oblastní vodovod Karlovarska. Rozšiřovat by se měly také další skupinové vodovody - žlutický do Nahořečic u Valče, stříbrský do Lhoty u Stříbra a tachovský do Mchova u Starého Sedliště.

 

Plán investic 2020

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech plánuje v roce 2020 investovat do obnovy a rozvoje vodovodních i kanalizačních zařízení v jeho správě zhruba dvě stě milionů Kč. Z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné vyplácené firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) za pronájem infrastruktury, a také dividendy plynoucí z akciového podílu v této provozní firmě, by mělo sdružení investovat cca 120 milionů Kč. Zhruba 80 milionů Kč se bude sdružení snažit získat z dotací či půjček. Další rozvojové investice ve výši cca 40 milionů se zavázala hradit přímo provozní firma Vodakva, s využitím úvěrů. Vodakva také každoročně financuje výměny zařízení vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů ve výši řádově 30 milionů Kč. Další mnoha desítky milionů pak společnost investuje do nákupu stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií a zlepšování provozního zázemí.

Dokončí se projekty zahájené v roce 2019

V Abertamech po zimní pauze bude pokračovat projekt rekonstrukce a dostavby kanalizace. Celé město bude přepojeno soustavou čerpacích stanic na kanalizaci Perninku, zakončenou moderní a kapacitní čistírnou. Také se v Abertamech dobuduje chybějící kanalizace pro cca 600 obyvatel. V příštím roce se dále dokončí dostavba kanalizace v Cebivi, s využitím tlakové kanalizace. Po vybudování kanalizačního výtlaku budou také pokračovat další etapy výstavby tlakové kanalizace v Okrouhlém Hradišti a Květnové.

Pokračuje modernizace provozovaných úpraven

Na úpravně vody Svobodka bude v roce 2020 uvedena do provozu nová ultrafiltrační jednotka. Tuto v ČR unikátní technologii začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou využívat před třemi lety na úpravně Březová. Její membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu i při zhoršené kvalitě a navíc umožní snížit množství dávkovaných desinfekčních prostředků. V roce 2020 se začne připravovat instalace ultrafiltrace na další provozované úpravně ve Žluticích. Chystá se také modernizace technologie i stavební úpravy na úpravně vody Myslivny. Na úpravně vody Březová bude zahájena výstavba nové trasy pro odvádění odpadních vod, která se napojí na kapacitnější stoku. Po jejím dobudování úpravna získá rezervní potrubí pro případ, že by bylo nutné přivádět sem vodu z jiného zdroje (z řeky Teplé). V roce 2020 se také dokončí mobilní ultrafiltrační jednotka, která bude dočasně umístěna ve Stráži nad Ohří. Po napojení obce na skupinový vodovod se tato jednotka bude moci využívat pro jiné malé vodní zdroje.

Dostaví se další chybějící kanalizace s využitím technologie „tlakové kanalizace“

Při dostavbě chybějících kanalizací začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou využívat již před několika lety moderní technologii tlakové kanalizace. Nejen že má výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Na tlakovou kanalizaci se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových systémů, v rámci působnosti VSOZČ, dodává technologii do domovních čerpacích stanic zdarma provozovatel, který se také stará o jejich bezporuchový provoz. V roce 2020 se s využitím této nové technologie dostaví chybějící kanalizace například v Horním Žďáru, Novém Zvolání, Oboře, Studánce nebo Bedzružicích, s přečerpáním odpadních vod na městské čistírny. V Nových Hamrech a Otročíně se v roce 2020 zahájí výstavba nových tlakových kanalizačních systémů spolu s novými obecními čistírnami. Tlaková kanalizace se využije i při dostavbě chybějících stok v některých lokalitách obcí, jako například v Brance, Loučné, Sadově, Stráži či Tachově.

Dále se bude investovat do propojování a rozšiřování vodovodních i kanalizačních systémů

V roce 2020 se v Merklíně zahájí výstavba nového kanalizačního výtlaku spolu s novým vodovodním řadem, kterým se tato obec napojí na sousední Hroznětín a bude se tak moci odstavit místní úpravna i čistírna. Pokračovat bude také dostavba vodovodu spolu s novým systémem tlakové kanalizace v Městečku. Dále se budou rozšiřovat skupinové vodovody, které tak nahradí místní nespolehlivé zdroje. Na žlutický vodovod by se nově měly napojit například Nahořečice u Valče nebo Novosedly u Pšova. Na Oblastní vodovod Karlovarska se novým přivaděčem napojí Vojkovice u Velichova. Nový vodovod se dobuduje také ve Strachovicích u Stráže, napojí se přitom na sousední Bernartice. Malé Dvorce s pak novým přívodním řadem přepojí na vedlejší Třískolupy.

Začne se stavět druhá regionální sušárna kalů

Další unikátní technologie, kterou začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou před několika lety používat, se týká sušení kalů. Sušením se nejen výrazně sníží objem kalů, ale navíc se zajistí jejich hygienizace. Sušený granulát z kalů bude možné využít ve stavebnictví či pro výrobu energií. Již v roce 2016 byla v K. Varech instalována první nízkoteplotní sušárna kalů v ČR. Další sušárna, opět s využitím pro celý region, se začne příští rok stavět na tachovské čistírně.

Rozšíří se kapacita vodojemů, další zařízení projdou rekonstrukcí či opravou

Z důvodů optimalizace provozované vodovodní sítě dojde v roce 2020 k rozšíření kapacity či k výstavbě nových vodojemů. V Karlových Varech se vybuduje nová akumulační nádrž u vodojemu v Hřbitovní ulici. Ve Všborovicích se postaví zcela nový vodojem, který zajistí optimální rozpásmování obce. Stejně tak se připravuje nový vodojem pro zásobování Bezdružic a Řešína, který nahradí původní nekapacitní vodojem a navíc umožní napojit Čeliv u Kokašic na tento vodovodní systém. Rekonstrukcí projdou i vodojemy v dalších obcích (Ostrov, K. Vary, Chylice atp.), pokračovat bude také rekonstrukce a výměna částí vodovodů a kanalizací i souvisejících zařízení (především v K. Varech, ale také v Ostrově, Horním Slavkově, Tachově, Stříbře, Chodové Plané, Boru, Vejprtech, Dalovicích apod.). Opravovat se budou i zařízení v dalších vodárenských objektech (úpravny, čistírny, čerpací stanice).

Pokračuje rozvoj automatizace, digitalizace a dálkových přenosů

V roce 2020 bude dále pokračovat rozšiřování automatizace technologií a dálkových přenosů z provozovaných objektů. Zavádí se nová vizualizace, která umožní sledování a řízení vodárenských a kanalizačních systémů nejen z centrálních dispečinků, ale také z mobilních zařízení. V roce 2020 se budou dále rozvíjet funkce Geografického informačního systému, ve kterém jsou v digitalizované formě uložená nejen veškerá grafická data o provozovaných zařízeních, ale také řada dalších technických informací a popisů. Systém se bude také propojovat s ostatními využívanými softwary. Pokračovat bude i testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, nově vyžadovaného legislativou.

Investice za jednotlivé roky

Systém investování

Při přípravě i realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury sdružení využívá služeb Vodakvy. Plány investiční činnosti na jednotlivé roky připravují investiční komise, složené ze zástupců obcí a odborníků z Vodakvy. Tyto plány jsou poté předkládány ke schválení valné hromadě sdružení. Při tvorbě plánů se vychází jednak z požadavků a potřeb jednotlivých obcí, jednak z návrhů odborných útvarů a provozů Vodakvy, které reagují na vývoj legislativy, možnosti optimalizace provozu, snižování provozních nákladů apod. Obce dohlížejí i na samotnou realizaci investic. Veškeré stavební strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od počátku sdružení na základě výběrových řízení, a to podle nejen v té době platných předpisů, ale mnohem přísnějších vlastních kritérií, tedy od podstatně nižších předpokládaných částek než vyžadoval zákon. Ve výběrových komisích mají zástupci obcí rozhodující slovo k výběru dodavatelů.  Vždy při splnění požadované kvality rozhoduje o výběru dodavatele nejnižší cena.

Investice do rozvoje vodovodů a kanalizací v obcích jsou financovány z příjmů sdružení, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, bez zatěžování obecních rozpočtů. Již od počátku se sdružení ve spolupráci s Vodakvou snaží doplnit vlastní finanční zdroje z regionálních, národních či evropských dotačních programů, aby vysoké  investiční náklady co nejméně ovlivnily vodné a stočné.

Za čtvrt století svého působení sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury členských obcí téměř tři miliardy Kč, z toho více než polovina byla hrazena z účelových investičních dotací, příspěvků, úvěrů či půjček, zbytek pochází z nájemného od Vodakvy a výnosů z akcií ve Vodakvě. Majetek sdružení se tak mohl vlastními investicemi a vkládaným majetkem postupně přistupujících obcí zvýšit z původních 1,2 na dnešních 6,8 miliard Kč (v pořizovacích cenách).

Prohlédněte si, jak se vyvíjel vodohospodářský majetek sdružení:

Oznámení