vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Investice 2019

V roce 2019 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v jeho správě zhruba 180 milionů Kč, ať už z vlastních zdrojů, nebo s využitím dotací či půjček. Provozní společnost Vodakva investovala zhruba 40 milionů Kč do zavádění nových technologií a 30 milionů do větších oprav provozovaných zařízení. Další desítky milionů pak společnost vynaložila na nákup nové stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií či do zlepšování provozního zázemí.

Další úpravna se vybavila ultrafiltrací

Na úpravně vody Svobodka, zásobující tachovský region, se v roce 2019 dokončovala instalace nové ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní technologii zavádí Vodakva na vlastní náklady a také z větší části vlastními pracovníky, včetně programování ovládacího softwaru. Ultrafiltraci začala firma využívat jako první v ČR před třemi lety na úpravně Březová. Její membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu i při zhoršené kvalitě a navíc umožní snížit množství dávkovaných desinfekčních prostředků. Nová ultrafiltrační jednotka bude na úpravně Svobodka spuštěna do provozu začátkem roku 2020.

V Abertamech pokračovala rekonstrukce a dostavba kanalizace

Přestavba kanalizačního systému v Abertamech se připravovala již dlouhodobě. Původní městský kanalizační systém nezajišťoval dostatečné čištění odpadních vod a polovina obyvatel nebyla na kanalizaci napojena vůbec. Již v roce 2016 byla původní malá čistírna přebudována na čerpací stanici a výtlakem se odpadní vody z části města začaly přečerpávat do kanalizačního systému Perninku. V loňském roce pokračovala další etapa projektu, dotačně podpořená Ministerstvem zemědělství ČR, v rámci níž se vystaví další dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace, tak aby se odpadní vody z celého města odváděly na čistírnu odpadních vod v Perninku. Projekt bude dokončen v roce 2020.

V Bražci se vybudoval nový tlakový kanalizační systém

Ani Bražec dosud neměl soustavný obecní kanalizační systém, pouze částečnou kanalizaci s nevyhovující čistírnou. Proto bylo rozhodnuto vybudovat zde nový kanalizační systém s využitím moderní technologie tlakové kanalizace Nejenže má tato kanalizace výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Na tlakovou kanalizaci se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových systémů dodává technologii do domovních čerpacích stanic Vodakva zdarma a také se stará o její bezporuchový provoz. V obci bylo položeno cca 3,2 km kanalizačních stok, odpadní vody se novým výtlakem o délce 2,4 km odvádějí do kanalizačního systému města Bochov. Projekt dotačně podpořil Karlovarský kraj.

Tlaková kanalizace se využila při dostavbě kanalizací i v dalších částech obcí

Tlaková kanalizace se využila také při dostavbě chybějících částí kanalizace v Cebivi (projekt dotačně podpořil Plzeňský kraj), či v Chodově ve Vintířovské ulici. V Květnové se realizovala první etapa výstavby nového kanalizačního systému, zatím byl položen kanalizační výtlak pro odvedení odpadních vod do Vykmanova, kde se napojí na ostrovský kanalizační systém. Obdobně v Okrouhlém Hradišti byl zatím v první etapě, s podporou Plzeňského kraje, položen kanalizační výtlak pro dopravu odpadních vod na čistírnu v Konstantinových Lázních. Další etapy projektů budou pokračovat v roce 2020. Nový tlakový kanalizační systém, spolu s novým vodovodem, se položil v rekreační lokalitě Velký Rybník, také tuto investici dotačně podpořil Karlovarský kraj.

V Boru a ve Stružné se zkvalitnilo čištění odpadních vod

V Boru na sídlišti Vysočany se v roce 2019 s dotační podporou MZE vybudovala nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která nahradila původní nevyhovující štěrbinovou nádrž. Čistírna ve Stružné prošla modernizací i intenzifikací. Vystavila se zde nová čistírenská linka s biologickým stupněm a rozšířila se kapacita kalového hospodářství. Čistírna byla také plně automatizovaná. I tento projekt dotačně podpořilo MZE.

Rozšířil se žlutický skupinový vodovod i vodovod v Bublavě

V roce 2019 pokračovalo rozšiřování skupinového vodovodu Žlutice. S dotační podporou MZE se dokončilo napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic. Nový přivaděč se napojil na skupinový systém ve Verušicích. Veselov dosud neměl veřejný vodovod, proto zde byly v rámci projektu vybudované také nové rozvodné řady. V Ratiboři se pak mohl odstavit dosud využívaný nekapacitní lokální zdroj. Koncem roku se na žlutický vodovod nově napojil také Polom u Bochova.V Bublavě se s pomocí dotace Karlovarského kraje dostavěl další úsek vodovodu v jihovýchodní části obce. Nový vodovod v obci je napojen na vodovodní systém sousedního německého Klingenthalu.

Pokračovaly rekonstrukce a opravy sítí i objektů

Jako každý rok investovalo sdružení i Vodakva do dalších nezbytných rekonstrukcí a oprav provozovaných vodovodních i kanalizačních zařízení. Vyměňovaly se dožilé části vodovodů a kanalizací především v Karlových Varech, ale také v Jáchymově, Chodově, Nové Roli, Tachově, Stříbře, Toužimi, Jenišově, Loučné, H. Blatné, Lužné, Teplé, Tepličce, Vejprtech, Boru, Chodové Plané, Kladrubech atp. Také na dalších provozovaných objektech (čistírny, úpravny, vodojemy, čerpací stanice) se realizovaly opravy a modernizovaly se jednotlivé technologické části, z těch významnějších lze uvést například zastřešení kalového sila na čistírně v Chodově, výměnu trysek ve filtrech na úpravně Žlutice, montáž nové střechy na úpravně Myslivny či výměnu šnekového čerpadla na čistírně v Tachově.

Rozšiřovala se automatizace, digitalizace a dálkové přenosy, investovalo se do nových strojů a zařízení

V roce 2019 dále pokračovala automatizace technologií a rozšiřování dálkových přenosů z provozovaných objektů. Napojovaly se nově budovaná zařízení a zaváděla se nová vizualizace pro lepší přístup do řídicího systému z mobilních zařízení. Rozšiřovaly se také funkce Geografického informačního systému, ve kterém jsou v digitalizované formě uložená nejen veškerá grafická data o provozovaných zařízeních, ale také řada dalších technických informací. Rozvíjel se i technologický datasklad, kde se ukládají přenášené informace a jejich analýzou se předchází únikům vody či dalším provozním problémům. Pokračovalo také testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, vyžadované novou legislativou. Jako každý rok se v roce 2019 investovalo také do nákupu nových mechanizací, zařízení či přístrojů pro zkvalitnění služeb. Koupil se například další monitorovací vůz vybavený kamerovým systémem pro inspekci kanalizací, s vestavěnou mobilní kanceláří. Pořídila se také nová cisterna na svoz kalů a nový recyklační vůz na čištění kanalizace.

 

Plán investic 2020

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech plánuje v roce 2020 investovat do obnovy a rozvoje vodovodních i kanalizačních zařízení v jeho správě zhruba dvě stě milionů Kč. Z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné vyplácené firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) za pronájem infrastruktury, a také dividendy plynoucí z akciového podílu v této provozní firmě, by mělo sdružení investovat cca 120 milionů Kč. Zhruba 80 milionů Kč se bude sdružení snažit získat z dotací či půjček. Další rozvojové investice ve výši cca 40 milionů se zavázala hradit přímo provozní firma Vodakva, s využitím úvěrů. Vodakva také každoročně financuje výměny zařízení vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů ve výši řádově 30 milionů Kč. Další mnoha desítky milionů pak společnost investuje do nákupu stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií a zlepšování provozního zázemí.

Dokončí se projekty zahájené v roce 2019

V Abertamech po zimní pauze bude pokračovat projekt rekonstrukce a dostavby kanalizace. Celé město bude přepojeno soustavou čerpacích stanic na kanalizaci Perninku, zakončenou moderní a kapacitní čistírnou. Také se v Abertamech dobuduje chybějící kanalizace pro cca 600 obyvatel. V příštím roce se dále dokončí dostavba kanalizace v Cebivi, s využitím tlakové kanalizace. Po vybudování kanalizačního výtlaku budou také pokračovat další etapy výstavby tlakové kanalizace v Okrouhlém Hradišti a Květnové.

Pokračuje modernizace provozovaných úpraven

Na úpravně vody Svobodka bude začátkem roku uvedena do provozu nová ultrafiltrační jednotka. Tuto v ČR unikátní technologii začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou využívat před třemi lety na úpravně Březová. Její membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu i při zhoršené kvalitě a navíc umožní snížit množství dávkovaných desinfekčních prostředků. V roce 2020 se začne připravovat instalace ultrafiltrace na další provozované úpravně ve Žluticích. Chystá se také modernizace technologie na úpravně vody Myslivny. Na úpravně vody Březová bude zahájena výstavba nové trasy pro odvádění odpadních vod, která se napojí na kapacitnější stoku. Po jejím dobudování úpravna získá rezervní potrubí pro případ, že by bylo nutné přivádět sem vodu z jiného zdroje (z řeky Teplé). V roce 2020 se také dokončí mobilní ultrafiltrační jednotka, která bude dočasně umístěna ve Stráži nad Ohří. Po napojení obce na skupinový vodovod se tato jednotka bude moci využívat pro jiné malé vodní zdroje.

Dostaví se další chybějící kanalizace s využitím technologie „tlakové kanalizace“

Při dostavbě chybějících kanalizací začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou využívat již před několika lety moderní technologii tlakové kanalizace. Nejen že má výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Na tlakovou kanalizaci se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových systémů, v rámci působnosti VSOZČ, dodává technologii do domovních čerpacích stanic zdarma provozovatel, který se také stará o jejich bezporuchový provoz. V roce 2020 se s využitím této nové technologie dostaví chybějící kanalizace například v Horním Žďáru, Novém Zvolání, Oboře, Studánce nebo Bedzružicích, s přečerpáním odpadních vod na městské čistírny. V Nových Hamrech a Otročíně se v roce 2020 zahájí výstavba nových tlakových kanalizačních systémů spolu s novými obecními čistírnami. Tlaková kanalizace se využije i při dostavbě chybějících stok v některých lokalitách obcí, jako například v Brance, Loučné, Sadově, Stráži či Tachově.

Dále se bude investovat do propojování a rozšiřování vodovodních i kanalizačních systémů

V roce 2020 se v Merklíně zahájí výstavba nového kanalizačního výtlaku spolu s novým vodovodním řadem, kterým se tato obec napojí na sousední Hroznětín a bude se tak moci odstavit místní úpravna i čistírna. Pokračovat bude také dostavba vodovodu spolu s novým systémem tlakové kanalizace v Městečku. Dále se budou rozšiřovat skupinové vodovody, které tak nahradí místní nespolehlivé zdroje. Na žlutický vodovod by se nově měly napojit například Nahořečice u Valče nebo Novosedly u Pšova. Na Oblastní vodovod Karlovarska se novým přivaděčem napojí Vojkovice u Velichova. Nový vodovod se dobuduje také ve Strachovicích u Stráže, napojí se přitom na sousední Bernartice. Malé Dvorce s pak novým přívodním řadem přepojí na vedlejší Třískolupy.

Začne se stavět druhá regionální sušárna kalů

Další unikátní technologie, kterou začalo sdružení ve spolupráci s Vodakvou před několika lety používat, se týká sušení kalů. Sušením se nejen výrazně sníží objem kalů, ale navíc se zajistí jejich hygienizace. Sušený granulát z kalů bude možné využít ve stavebnictví či pro výrobu energií. Již v roce 2016 byla v K. Varech instalována první nízkoteplotní sušárna kalů v ČR. Další sušárna, opět s využitím pro celý region, se začne příští rok stavět na tachovské čistírně.

Rozšíří se kapacita vodojemů, další zařízení projdou rekonstrukcí či opravou

Z důvodů optimalizace provozované vodovodní sítě dojde v roce 2020 k rozšíření kapacity či k výstavbě nových vodojemů. V Karlových Varech se vybuduje nová akumulační nádrž u vodojemu v Hřbitovní ulici. Ve Všborovicích se postaví zcela nový vodojem, který zajistí optimální rozpásmování obce. Stejně tak se připravuje nový vodojem pro zásobování Bezdružic a Řešína, který nahradí původní nekapacitní vodojem a navíc umožní napojit Čeliv u Kokašic na tento vodovodní systém. Rekonstrukcí projdou i vodojemy v dalších obcích (Ostrov, K. Vary, Chylice atp.), pokračovat bude také rekonstrukce a výměna částí vodovodů a kanalizací i souvisejících zařízení (především v K. Varech, ale také v Ostrově, Horním Slavkově, Tachově, Stříbře, Chodové Plané, Boru, Vejprtech, Dalovicích apod.). Opravovat se budou i zařízení v dalších vodárenských objektech (úpravny, čistírny, čerpací stanice).

Pokračuje rozvoj automatizace, digitalizace a dálkových přenosů

V roce 2020 bude dále pokračovat rozšiřování automatizace technologií a dálkových přenosů z provozovaných objektů. Zavádí se nová vizualizace, která umožní sledování a řízení vodárenských a kanalizačních systémů nejen z centrálních dispečinků, ale také z mobilních zařízení. V roce 2020 se budou dále rozvíjet funkce Geografického informačního systému, ve kterém jsou v digitalizované formě uložená nejen veškerá grafická data o provozovaných zařízeních, ale také řada dalších technických informací a popisů. Systém se bude také propojovat s ostatními využívanými softwary. Pokračovat bude i testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, nově vyžadovaného legislativou.

Investice za jednotlivé roky

Systém investování

Při přípravě i realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury sdružení využívá služeb Vodakvy. Plány investiční činnosti na jednotlivé roky připravují investiční komise, složené ze zástupců obcí a odborníků z Vodakvy. Tyto plány jsou poté předkládány ke schválení valné hromadě sdružení. Při tvorbě plánů se vychází jednak z požadavků a potřeb jednotlivých obcí, jednak z návrhů odborných útvarů a provozů Vodakvy, které reagují na vývoj legislativy, možnosti optimalizace provozu, snižování provozních nákladů apod. Obce dohlížejí i na samotnou realizaci investic. Veškeré stavební strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od počátku sdružení na základě výběrových řízení, a to podle nejen v té době platných předpisů, ale mnohem přísnějších vlastních kritérií, tedy od podstatně nižších předpokládaných částek než vyžadoval zákon. Ve výběrových komisích mají zástupci obcí rozhodující slovo k výběru dodavatelů.  Vždy při splnění požadované kvality rozhoduje o výběru dodavatele nejnižší cena.

Investice do rozvoje vodovodů a kanalizací v obcích jsou financovány z příjmů sdružení, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, bez zatěžování obecních rozpočtů. Již od počátku se sdružení ve spolupráci s Vodakvou snaží doplnit vlastní finanční zdroje z regionálních, národních či evropských dotačních programů, aby vysoké  investiční náklady co nejméně ovlivnily vodné a stočné.

Za čtvrt století svého působení sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury členských obcí téměř tři miliardy Kč, z toho více než polovina byla hrazena z účelových investičních dotací, příspěvků, úvěrů či půjček, zbytek pochází z nájemného od Vodakvy a výnosů z akcií ve Vodakvě. Majetek sdružení se tak mohl vlastními investicemi a vkládaným majetkem postupně přistupujících obcí zvýšit z původních 1,2 na dnešních 6,6 miliard Kč (v pořizovacích cenách).

Prohlédněte si, jak se vyvíjel vodohospodářský majetek sdružení:

Oznámení