vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

V roce 2018 plánuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech investovat do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací členských obcí více než sto milionů Kč z vlastních prostředků. Podobnou částku se bude snažit získat také z dotačních programů MZe či krajů. Realizace některých projektů bude ovšem záviset na tom, zda budou dotace sdružení přiznány. Náklady na zavádění moderních technologií financuje přímo provozovatel - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

Investice se budou týkat především dostavby chybějící infrastruktury v menších obcích či okrajových lokalitách. Bude pokračovat výstavba nových kanalizačních sítí, s využitím moderní technologie tlakové kanalizace a systému přečerpávání odpadních vod na centrální čistírny společné pro více obcí. Tento způsob odkanalizování malých obcí umožňuje snížit investiční náklady i při roztroušené vesnické zástavbě na přijatelnou úroveň a zároveň zajistit požadovanou úroveň čištění odpadních vod i zpracování kalů, při maximálním využití již vybudované infrastruktury.

Pokračovat bude také rozšiřování hlavních skupinových vodovodů do dalších obcí. Vodovody zásobené upravenou vodou z dostatečně kapacitních povrchových zdrojů zajistí bezproblémovou dodávku pitné vody a umožní odstavení nespolehlivých místních zdrojů. Spolu s tím budou pokračovat i investice do zavádění moderních technologií na zvýšení bezpečnosti úpravy pitné vody pro případ zhoršení kvality vody ve zdrojích.

Investice 2018 na Karlovarsku, Vejprstrku a Rakovnicku

Na Karlovarsku se připravuje například výstavba nového tlakového kanalizačního systému v Bražci, s přečerpáním odpadních vod do Bochova. Tlaková kanalizace by se měla vybudovat také ve Vintířově (okrajová část Chodova) a v Květnové u Ostrova, opět s přečerpáním odpadních vod na městské čistírny. Nový kanalizační systém se připravuje dále pro Otročín i jeho místní část Brť, s využitím tlakové kanalizace a společné nové čistírny odpadních vod. V Nových Hamrech se chystá kompletní přestavba čistírny a následně i výstavba nové tlakové kanalizační sítě. Vylepšení čištění odpadních vod se plánuje pro Stružnou, kde by mělo dojít k rozšíření a zkapacitnění čistírny, i pro Močidlec, kde se připravuje přestavba septiku na mechanicko-biologickou čistírnu. Kanalizace by se měla dostavět také ve Štědré.

Další investice na Karlovarsku se budou týkat rozšiřování žlutického skupinového vodovodu. Nově by se na něj měly napojit Kojšovice (místní část Toužimi), včetně chatové osady Krásný Hrad, a dále Ratiboř a Veselov (místní části Žlutic). Vodovod by se měl prodloužit také do Pšova, kde se na něj napojí i další části této obce - Močidlec a Kobylé. Do budoucna se připravuje také napojení vesnic v okolí Valče.

Výhodu skupinových vodárenských systémů dokládá plánovaná investice v Merklíně. Místo nákladné rekonstrukce místní úpravny a čistírny, které již technologicky nevyhovují, se připravuje napojení Merklína na karlovarský vodovod a výstavba výtlaku pro přečerpání odpadních vod na čistírnu do sousedního Hroznětína.

V Karlových Varech budou dále pokračovat rekonstrukce vodovodů v souladu s plánovanými opravami povrchů komunikací.

Na Vejprstku se plánuje několik projektů na dostavbu kanalizace ve Vejprtech a také výstavba nového tlakového kanalizačního systému v Novém Zvolání. Na Rakovnicku se připravuje výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému v obcích Městečko a Křivoklát, s využitím společných zdrojů i společné čistírny odpadních vod.

Investice 2018 na Tachovsku

Na Tachovsku se v roce 2018 dokončí nový přivaděč vody z Benešovic do Svojšína, kterým se posílí současný kapacitně nevyhovující podzemní zdroj a zajistí bezproblémové zásobování Svojšína a okolních vesnic pitnou vodou. Na nový přivaděč by se také měl napojit Lom u Stříbra. Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý systém zásobování Svojšína a jeho okolí na skupinový vodovod Stříbro.

Připravuje se také prodloužení tachovského skupinového vodovodu do Jemnice a výstavba nového vodovodu v této místní části Tisové. Zároveň by se zde mělo vyřešit i odvádění a čištění odpadních vod, a to přestavbou místního septiku na čerpací stanici a výstavbou nového výtlaku, kterým se odpadní vody přečerpají na čistírnu do Tisové.

Investice se plánují i do rozšiřování kanalizačních sítí. Nový tlakový kanalizační systém se připravuje v západní části obce Staré Sedliště a v jeho místní části Úšavě, s přečerpání odpadních vod na obecní čistírnu. Tlaková kanalizace se plánuje také v Oboře, včetně jejích částí Horní a Dolní Výšiny. Odpadní vody se odtud budou přečerpávat na čistírnu do Halže. Obdobně by mělo být řešeno odkanalizování Okrouhlého Hradiště, s přečerpáním odpadních vod do Konstantinových Lázní. Dále se plánuje rekonstrukce čistírny pro sídliště Vysočany v Boru a dokončení kompletního odkanalizování Cebivi.

V roce 2018 se také zahájí projekt ultrafiltrace na úpravně vody Svobodka, dodávající vodu do tachovského vodovodu. Svobodka se tak stane po Březové další velkou úpravnou na provozovaném území vybavenou touto moderní technologií

Oznámení