vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

V roce 2019 sdružení plánuje investovat do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí členských obcí zhruba 100 milionů Kč z vlastních prostředků, tvořených především nájemným vypláceným provozovatelem (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. – Vodakva) a dividendy z jeho zisku. Podobnou částku se bude snažit získat z dotačních programů MZE či krajů. Realizace některých investic však bude záviset na tom, zda se dotaci podaří získat.

Budou pokračovat investice do rozšiřování skupinových vodovodů, zásobených upravenou vodou z dostatečně kapacitních povrchových zdrojů, které zajistí bezproblémovou dodávku pitné vody a umožní odstavení nespolehlivých místních zdrojů.

Investovat se bude i do dostavby kanalizací v menších obcích či okrajových částech obcí, s využitím technologie tlakové kanalizace. Tlakové kanalizace, na které se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, jsou méně nákladné než gravitační a jsou nejlepším řešením právě pro lokality s roztroušenou zástavbou. Navíc do nich nemůže natékat dešťová či podzemní voda a lépe tak odpovídají současnému vývoji předpisů týkajících se vypouštění odpadních vod i požadavkům na větší zadržování vody v krajině.

Pokračovat budou také investice do zavádění moderních technologií, automatizace a digitalizace. Vodakva plánuje investovat v roce 2019  z vlastních prostředků cca 30 milionů do větších oprav vodovodů a kanalizací i souvisejících objektů. Podobnou částku vynaloží také na drobné opravy související s běžnou údržbou vodovodů a kanalizací. Z provozních investic ve výši cca 40 milionů bude Vodakva vedle investic do stavební techniky, mechanizace, přístrojů a dalšího zlepšování provozního zázemí financovat také zavádění moderních technologií.

Karlovarsko, Vejprtsko, Rakovnicko

V roce 2019 se dokončí projekt napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic, na žlutický skupinový vodovod. V rámci této investice bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří. V místech, kde to bude možné, se budou při pokládce využívat bezvýkopové metody. Nový přivaděč se napojí na skupinový systém ve Verušicích. Do budoucna se připravuje další rozšíření žlutického vodovodu do Bečova a do obcí v okolí Valče. V roce 2019 se plánuje také rozšíření Oblastního vodovodu Karlovarska. Nově by se na něj měl napojit Merklín, což umožní odstavit místní úpravnu pitné vody, která je již technologicky nevyhovující.

Připravují se dále investice do dostavby kanalizací v menších obcích či v okrajových částech obcí s využitím tlakové kanalizace a přečerpáním splašků na centrální čistírny. Nová tlaková kanalizace by se měla vybudovat v obci Bražec, odpadní vody se odtud budou přečerpávat do kanalizačního systému města Bochov. Obdobně se připravuje výstavba tlakové kanalizace v Květnové s přečerpáním odpadních vod do ostrovské kanalizace a v Novém Zvolání, odkud se budou splašky čerpat do Vejprt. Nová tlaková kanalizace by se měla postavit také v Městečku, v souběhu s tím se zde vybuduje i nový vodovod.

V Nových Hamrech a v Otročíně, včetně jeho části Brť, se připravuje nový systém tlakové kanalizace a výstavba nových čistíren odpadních vod. Pokračovat budou také další etapy dostavby kanalizačních systémů v Abertamech a ve Štědré. V Merklíně se plánuje nový kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat na čistírnu odpadních vod do Hroznětína. Toto řešení je daleko méně nákladné než rekonstrukce merklínské čistírny, která již technologicky nevyhovuje.

V roce 2019 budou také pokračovat pravidelné rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech a v dalších obcích, v souladu s plánovanými opravami povrchů komunikací.

Tachovsko

Také na Tachovsku se bude investovat do dostavby kanalizací s využitím systému tlakové kanalizace a přečerpání splašků na centrální čistírny. Nová kanalizace se připravuje v Oboře a Horní a Dolní Výšině s přečerpání odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Halži. Obdobně se plánuje nová kanalizace v Okrouhlém Hradišti s přečerpáním splašků na čistírnu v Konstantinových Lázních. V Cebivi by se měla položit nová tlaková kanalizace v části obce, ze které nelze splašky odvádět gravitačně. Dokončí se také výstavba nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Boru na sídlišti Vysočany, která nahradí původní nevyhovující štěrbinovou nádrž.

Na úpravně vody Svobodka se v roce 2019 dokončí instalace třetího stupně úpravy pitné vody - ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní membránovou technologii začalo sdružení využívat před dvěma lety jako vůbec první v České republice na své největší úpravně Březová. Vzhledem k vynikajícím provozním výsledkům bylo rozhodnuto instalovat ji také na dalších velkých úpravnách sdružení. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokáží zachytit všechny nerozpuštění látky do velikosti bakterií a virů. Na druhou stranu umožňují průchod vápníku a hořčíku, které jsou pro lidský organismus důležité. Ultrafiltrace tak zajistí bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody a umožní výrazně snížit množství chlóru dávkovaného pro hygienické zabezpečení vody v rozvodné síti. Instalaci ultrafiltrace na Svobodce zajišťuje provozovatel Vodakva z větší části vlastními pracovníky a také se výrazně podílí na jejím financování. Po dokončení ultrafiltrační jednotky na Svobodce se začne připravovat její instalace také na úpravně vody Žlutice.

Další unikátní technologie využívaná sdružením se týká zpracování čistírenských kalů. Na čistírně v Karlových Varech je již dva roky v provozu nízkoteplotní sušárna kalů, první svého druhu v České republice. Výsledky dvouletého provozu potvrdily, že se jedná o účinnou technologii, která nejen výrazně sníží objem produkovaných kalů, ale zároveň z nich připraví hygienicky nezávadný produkt, který může do budoucna najít uplatnění jako surovina v různých oborech. Plně tak odpovídá součansým požadavkům na omezování skládkování a hledání způsobu využití odpadů jako surovinového zdroje. V roce 2019 se začne připravovat instalace další nízkoteplotní sušárny kalů na čistírně odpadních vod v Tachově, kde bude sloužit pro sušení kalů i z ostatních čistíren v regionu.

V roce 2019 budou pokračovat také investice do automatizace a digitalizace provozovaných vodovodních i kanalizačních systémů.

 

Oznámení