vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Svojšín - nový přivaděč vody

Na konci roku 2018 se dokončila výstavba nového přivaděče do Svojšína, kterým se vyřeší zásobování celé oblasti pitnou vodou. Projekt se realizoval od listopadu 2017. Jeho celkové náklady byly 4,3 milionů Kč, z toho zhruba 2,8 milionů pokryla dotace MZe.

Svojšín, Řebří, Nynkov i Holyně byly dosud zásobovány pitnou vodou ze společného zdroje, kterým byl podzemní vrt v blízkosti řeky Mže. Z vrtu se voda čerpala do úpravny vody a dále do vodojemu Svojšín (Jedlová). Vydatnost tohoto zdroje byla však nedostatečná, především v letním období, kdy se voda musela doplňovat do vodojemu cisternami. Aby se vyřešily problémy s nedostatkem pitné vody ve Svojšíně a okolních vesnicích, byl navržen projekt na posílení současného kapacitně nevyhovujícího podzemního vrtu o nový zdroj. Tím se stalo prameniště Pražka, ze kterého byla dosud zásobována pouze obec Benešovice.

Z Benešovic se tedy vybudoval nový vodovodní přivaděč, který vede přes Lom u Stříbra a Nynkov a je zakončen ve stávajícím vodojemu Svojšín. Přivaděč byl zhotoven z polyetylenového potrubí a jeho celková délka je cca čtyři kilometry. Součástí projektu je také výměna strojní technologie včetně elektrického zařízení v čerpací stanici Pražka a úpravy vystrojení vodojemů Lom a Svojšín. Bude zde osazen nový kompaktní řídicí systém s dálkovým bezdrátovým přenosem vybraných informací na dispečink do Karlových Varů. Samozřejmostí je i monitorování vnitřních prostorů proti neoprávněnému vstupu.

Na nový přivaděč se po jeho dokončení napojí také Lom u Stříbra. Vyřeší se tím problémy se zásobováním pitnou vodou i této vesnice, její dosavadní podzemní zdroj i vodojem budou odstaveny. Na přivaděči bude také připravena odbočka pro budoucí napojení osady Pražka. Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý systém zásobování Svojšína a jeho okolí na skupinový vodovod Stříbro. K přepojení na stříbrský vodovod však dojde až po dobudování dopravní cesty.

Oznámení