vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Svojšín - nový přivaděč vody

Svojšín, Řebří, Nynkov i Holyně jsou v současné době zásobovány pitnou vodou ze společného zdroje, kterým je podzemní vrt v blízkosti řeky Mže. Z vrtu je voda čerpána do úpravny vody a dále do vodojemu Svojšín (Jedlová). Vydatnost tohoto zdroje je však nedostatečná, především v letním období, kdy se voda musí doplňovat do vodojemu cisternami.

Aby se vyřešily problémy s nedostatkem pitné vody ve Svojšíně a okolních vesnicích, byl navržen projekt na posílení současného kapacitně nevyhovujícího podzemního vrtu o nový zdroj. Tím se stane prameniště Pražka, ze kterého je dnes zásobována pouze obec Benešovice. Z Benešovic se tedy vybuduje nový vodovodní přivaděč, který povede přes Lom u Stříbra a Nynkov a bude zakončen ve stávajícím vodojemu Svojšín.

Nový přivaděč z Benešovic do Svojšína bude veden převážně po zemědělských pozemcích. Bude zhotoven z polyetylenového potrubí a jeho celková délka bude cca čtyři kilometry. Při jeho pokládce bude třeba provést několik protlaků pod silničními komunikacemi i železniční tratí.

Součástí výstavby nového přivaděče bude také výměna strojní technologie včetně elektrického zařízení v čerpací stanici Pražka. Dále dojde k úpravám vystrojení vodojemů Lom a Svojšín. Osazen bude nový kompaktní řídicí systém s dálkovým bezdrátovým přenosem vybraných informací na dispečink provozovatele, společnosti Vodakva, do Karlových Varů. Samozřejmostí je i monitorování vnitřních prostorů proti neoprávněnému vstupu.

Na nový přivaděč se po jeho dokončení napojí také Lom u Stříbra. Vyřeší se tím problémy se zásobováním pitnou vodou i této vesnice, její dosavadní podzemní zdroj i vodojem budou odstaveny. Na přivaděči bude také připravena odbočka pro budoucí napojení osady Pražka.

Výstavba nového přivaděče byla zahájena na konci listopadu a měla by být dokončena do poloviny příštího roku. Její celkové náklady přesáhnou pět milionů Kč, na projekt bylo zažádáno o dotaci MZe.

Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý systém zásobování Svojšína a jeho okolí na skupinový vodovod Stříbro, do kterého dodává pitnou vodu úpravna Milíkov. K přepojení na stříbrský vodovod však dojde až po dobudování dopravní cesty.

Oznámení