vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bor, sídliště Vysočany - ČOV

Dosud byly odpadní vody ze sídliště Vysočany v Boru (cca 160 trvale žijících obyvatel) sváděny do štěrbinové nádrže, která byla nevyhovující jak po stránce technické, tak provozní. Proto bylo navrženo vybudovat zde novou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod o celkové kapacitě 250 ekvivalentních obyvatel. Projekt byl zahájen v srpnu 2018, jeho kompletní dokončení se plánuje na říjen 2019. Čistírna je zastřešená a plně automatizovaná, biologické čištění je řešeno kompaktním biologickým reaktorem, tvořeným aktivační a dosazovací nádrží. Součástí projektu byla i nová vstupní podzemní čerpací stanice, která zajišťuje přečerpání odpadních vod na biologickou jednotku čistírny a také akumulaci přitékajících vod. Vyčištěné odpadní vody se z čistírny odvádějí původním odpadním potrubím vedoucím do štěrbinové nádrže, které bylo prodlouženo až do žlabu pod hrází místního rybníka, odkud voda vytéká do Mlýneckého potoka. Celkové náklady investice dosáhnou 6,9 milionů Kč, cca 3,8 milionů pokryje dotace z MZe.

Oznámení