vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Stružná - intenzifikace ČOV

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod ve Stružné byla vybudovaná v 80. letech, postupně se na ni napojila kanalizační síť Stružné a Žalmanova. V současné době je čistírna již technologicky a kapacitně nevyhovující, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěné do potoka, který je v povodí vodárenské nádrže Stanovice. Proto se v červnu zahájil projekt modernizace a intenzifikace čistírny. V rámci projektu dojde k výstavbě nové čistírenské linky se zvětšeným a modernizovaným biologickým stupněm a k rozšíření kapacity kalového hospodářství. Aby se optimalizovaly náklady na investici, počítalo se již při přípravě projektu s maximálním využitím současných objektů čistírny. Součástí projektu bude také kompletní automatizace čistírny a její napojení na centrální řídicí systém. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu čistírny. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 8,6 milionů Kč, dotace z MZe pokryje necelých pět milionů. Jeho dokončení se plánuje na podzim 2019.

Oznámení