vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Bublava - prodloužení vodovodu

Bublava řešila v minulosti dlouhodobě problémy s nedostatkem zdrojů pitné vody. Obyvatelé využívali vlastní studny či vrty, které však měly kolísavou vydatnost i kvalitu. Původní projekty navrhovaly přivést vodu do Bublavy z nedalekých Kraslic či Stříbrné, toto řešení by však bylo příliš nákladné (řádově 20 milionů Kč). Obec nakonec s pomocí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a Vodakvy připravila jiné, daleko levnější řešení: napojení Bublavy na vodovodní síť sousedního německého Klingenthalu. Podařilo se navázat spolupráci s německými partnery a na konci roku 2014 se dokončil nový 760 metrů dlouhý vodovodní přivaděč z Klingenthalu do Bublavy, za celkové náklady 1,5 milionů Kč.

Na nový přivaděč pak navázala výstavba samotné vodovodní sítě v centru obce, dokončená v roce 2017. S dotační podporou MZE se položilo cca 1,5 km vodovodních řadů. Také se vystavěl nový vodojem, tuto investici dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 se nový vodovod dále rozšiřoval, i s využitím finančních prostředků soukromých investorů. Dnes má možnost přopojení na vodovodní síť v Bublavě zhruba 110 objektů.

V dubnu letošního roku byla zahájena výstavba další části vodovodu v Bublavě, opět s dotační podporu Karlovarského kraje. V rámci projektu se položilo cca 630 metrů nového vodovodního potrubí z polyethylenu o průměru DN90, na kterém jsou připravené odbočky a uzávěry pro vodovodní přípojky. Z nového vodovodu vedou dále dvě odbočky, jedna pro propojení se stávajícím vodovodním potrubím a druhá zaslepená pro budoucí pokračování vodovodu. Projekt byl dokončen koncem srpna 2019. Na Nový vodovod se tak bude moci napojit zhruba 20 objektů v jihovýchodní části obce. Do budoucna se předpokládá další rozšiřování vodovodní sítě v Bublavě, dle aktuálních potřeb obce.

Celkové náklady projektu byly 1,8 milionů Kč, z toho necelých 1,2 milionů pokryla dotace Karlovarského kraje.

 

 

Oznámení