vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Vodné a stočné v roce 2019

Valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech schválila na konci září nové sazby vodného a stočného na rok 2019. Vodné a stočné se na území sdružení dlouhodobě účtuje formou tzv. „dvousložkové ceny“. Odběratelé tedy platí kromě ceny za celkové množství odebrané a odkanalizované vody také paušální roční poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru. Tento způsob účtování ceny vody umožňuje spravedlivěji rozložit náklady mezi obyvatele, tak aby nemuseli odběratelé s běžnou spotřebou doplácet na ty, kteří spotřebovávají jen minimálně a nezaplatí ani náklady na provoz přípojky.

Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bez DPH se v roce 2019 zvýší o cca tři koruny na 63,05 Kč. Navýší se také paušální roční poplatky. Za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr budou odběratelé platit ročně 1800 Kč bez DPH.

„Aby mohli obyvatelé porovnat naši cenu s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné, uvádíme pro srovnání přepočet na tzv. průměrnou (neboli jednosložkovou) cenu za kubík vody. Tato cena je však pouze orientační, velká část obyvatel s běžnou spotřebou platí v průměru za kubík vody ještě méně. V roce 2019 se naše průměrná cena bez DPH zvýší o 4,5 % na 71,69 Kč. Jakmile však dojde k ohlášenému snížení DPH u vodného a stočného z 15% na 10%, vrátí se konečná cena vody s DPH pro odběratele na stejnou úroveň jako v roce 2018. V každém případě ale zůstane stále pod úrovní průměrné ceny v ČR,“ uvedl Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

„ I přes maximální úspory se nelze pro příští rok zvýšení ceny bez DPH vyhnout. V roce 2019 musíme počítat s inflačním nárůstem téměř všech nákladů, z toho náklady na energie a pohonné hmoty porostou vysoko nad úrovní inflace. Samostatnou kapitolou je pak oblast mzdových nákladů. Tlak na zvyšování mezd je obrovský napříč všemi profesemi, a pokud si chceme zaměstnance vůbec udržet, musíme se tomu přizpůsobit,“ vysvětlil Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., (Vodakva).

„V roce 2019 je nutné počítat i s nezbytným navýšením zdrojů na investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Finanční zdroje na tyto investice získává sdružení z nájmu, který nám hradí Vodakva za pronájem infrastruktury, a také z dividend plynoucích ze zisku této provozní firmy. Na rok 2019 připravujeme ve spolupráci s naším provozovatelem řadu investic do rozšiřování vodovodů i kanalizací a další modernizace využívaných technologií. Realizace některých investic však bude záviset na tom, zda se nám podaří získat dotace,“ doplnil Josef Hora.

„Příští rok by mělo pokračovat další rozšiřování žlutického skupinového vodovodu. Připravujeme napojení Bečova a také obcí v okolí Valče. Rozšířit by se měl i karlovarský skupinový vodovod, nově by se na něj měly připojit Merklín a Vojkovice. Plánujeme také další výstavbu kanalizací v menších obcích, většinou s využitím moderní technologie tlakové kanalizace a přečerpáním odpadních vod na společné centrální čistírny odpadních vod. Toto řešení odkanalizování výrazně snižuje investiční náklady a je vhodné právě pro menší obce nebo okrajové části obcí. Nové kanalizace se připravují například v Bražci, Květnové, Novém Zvolání, Bezdružicích, Cebivi, Okrouhlém Hradišti, Oboře či Městečku. Nový kanalizační systém s vlastní čistírnou by se měl začít stavět v Otročíně a Nových Hamrech. Pokračovat by měla i dostavba kanalizace v Abertamech a Štědré. V Karlových Varech se rozšíří vodojem v Hřbitovní ulici, pokračovat budou i další rekonstrukce vodovodů a kanalizací v souvislosti s opravou jednotlivých komunikací,“ uvedl Josef Hora.

„ V roce 2019 budou pokračovat investice do moderních technologií, jejichž náklady hradí přímo naše společnost. Po výborných zkušenostech s ultrafiltrací na úpravně vody Březová, kde byla tato v ČR unikátní technologie instalována před dvěma lety, v současné době dokončujeme další ultrafiltrační jednotku na úpravně vody Svobodka. Ultrafiltrace zajistí bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody a umožní výrazně snížit množství chlóru dávkovaného pro hygienické zabezpečení vody v rozvodné síti. Také další námi využívaná a v ČR unikátní technologie sušení kalů na čistírně v Karlových Varech se velmi osvědčila. Sušením se nejen výrazně sníží objem produkovaných kalů, ale zároveň se z nich připraví hygienicky nezávadný produkt, který může do budoucna najít uplatnění jako surovina v různých oborech. Další sušárnu plánujeme instalovat na čistírně v Tachově, kde by sloužila pro sušení kalů také z ostatních čistíren z regionu,“ dodal Antonín Jágl.

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na www.vodakva.cz.

 

Oznámení