vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Investice 2021

Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zkvalitňování provozních služeb v roce 2021

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech investovalo v roce 2021 necelých 300 milionů Kč (včetně DPH), z toho cca 135 milionů Kč z dotací, půjček a příspěvků obcí. Jedná se o investice do obnovy a rozvoje infrastruktury, ale také výdaje na přípravu projektové dokumentace, automatizaci, strojní investice a další. V roce 2021 se pracovalo ať už ve fázi projektové přípravy či realizace na více než 100 investičních akcích VSOZČ. Dokončilo se 47 akcí a dalších 11 zahájených pokračuje v roce 2022. Celkem se v rámci investic položilo více než 30 km vodovodního a 50 km kanalizačního potrubí, postavily se 2 čistírny, vodojem a 6 čerpacích stanic. U nových tlakových kanalizací pracovníci Vodakvy vystrojili téměř 200 domovních čerpacích stanic odpadních vod.

Modernizace úpraven pitné vody a čistíren odpadních vod

 • Úpravna vody Myslivny prošla rekonstrukcí, vyměnila se střecha, přestavěly se vstupní prostory i provozní zázemí a dokončuje se nová fasáda.
 • Také na úpravně vody Žlutice se rekonstruovaly vstupní i provozní prostory a začala se zde připravovat instalace ultrafiltrace.
 • Na čistírně odpadních vod v Tachově se zahájila výstavba druhé regionální sušárny kalů. V souvislosti s tím dojde k dalším úpravám a přestavbám objektů v areálu čistírny. Nová sušárna vysuší až 4000 tun kalu ročně a bude sloužit pro celý tachovský region.
 • Na čistírně odpadních vod v Karlových Varech se vybudovalo nové stáčecí místo pro příjem dovážených kalů, vybavené systémem pro měření množství kalů i jejich kvality.

Výstavba nových kanalizačních a vodovodních systémů

 • Nové tlakové kanalizační systémy s vlastní čistírnou se vybudovaly v Nových Hamrech a Otročíně.
 • Také Městečko má nový vodovodní i kanalizační systém. Nový vodovod se položil i v Křivoklátě a zahájila se zde výstavba kanalizace. Zdrojem vody pro obě obce budou dvě nové studně, odpadní vody se odvádí na dříve vystavěnou čistírnu v Křivoklátě.
 • Vodovodní a kanalizační síť Merklína se napojila na sousední Hroznětín, mohla se tak ostavit místní čistírna, která byla technologicky dožilá, i původní úpravna s problematickým zdrojem vody.
 • Tlaková kanalizace se použila i při výstavbě nové kanalizace v Oboře a osadách Dolní a Horní Výšina. Posílí se tím ochrana nádrže Lučina, zdroje vody pro tachovský skupinový vodovod.
 • Nový kanalizační systém se začal stavět také v Brance u Halže, kde se zatím položila kanalizace v jižní části, spolu s novým vodovodem.
 • S využitím moderní technologie tlakových kanalizačních systémů se položila kanalizace v dalších okrajových částech obcí: Okrouhlé Hradiště u Konstantinových Lázní, Květnová u Ostrova a Nové Zvolání u Vejprt. Zahájila se rovněž výstavba kanalizace v Těchlovicích u Stříbra.

Rozšiřování skupinových vodovodů

 • V roce 2021 pokračovalo rozšiřování skupinových vodovodů do dalších částí obcí, dosud zásobených z problematických místních zdrojů.
 • Na tachovský vodovod se nově napojil Mchov u Starého Sedliště.
 • Žlutický vodovod se rozšířil do Nahořečic u Valče. Oblastní vodovod Karlovarska se rozšířil do Vojkovic.
 • Po výstavbě nové čerpací stanice v Milíkově se vodou se skupinového vodovodu Stříbro posílila kapacita prameniště Pražka, z něhož se zásobují obce v okolí Benešovic a Svojšína.

Dostavba chybějících částí vodovodů a kanalizací

 • V řadě obcí se dostavěly chybějící části vodovodů a kanalizací. Jedná se například o Bečov, Milíře, Sadov, Studánku či Kurojedy (u Boru).
 • Dostavba vodovodu a kanalizace začala také v Radošově (u Kyselky) a Přimdě, projekty budou pokračovat v příštím roce.
 • V Bublavě pokračovalo další rozšiřování nové vodovodní sítě, prodloužila se také kanalizace. Ve Štědré se dokončila poslední etapa nové kanalizace.

Zvyšování kapacity vodojemů

 • Ve Všeborovicích u Dalovic se postavil nový vodojem, který umožní lepší distribuci vody v obci v souvislosti s plánovaným rozvojem zástavby.
 • Vodojem Hřbitovní v Karlových Varech se rozšířil o novou komoru. Zajistí se tak dostatečná rezerva pro zabezpečení plynulého zásobování části města na pravém břehu Teplé, kde se nachází mimo jiné i Karlovarská krajská nemocnice.

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací

 • V Karlových Varech se v roce 2021 rekonstruovaly vodovody v ulicích Svobodova, Na Výšině, Varšavská, Národní, Skalní, Jízdárenská a kolektor Čankovská. Kanalizace se
  rekonstruovala v ulicích Sokolovská, Jáchymovská a Scheinerova.
 • Vodovod se rekonstruoval také v Kovářské. V řadě dalších obcí se pak realizovaly opravy vodovodů kanalizací.

Investice hrazené provozovatelem

 • V rámci jmenovitých oprav Vodakva v roce 2021 realizovala zhruba 50 akcí za celkovou částku 22 milionů . Více než polovina akcí se týkala oprav vodovodních či kanalizačních sítí i souvisejících zařízení. Pokračovaly také opravy kanalizačních poklopů v Karlových Varech. Dále se opravovala zařízení úpraven, čistíren a čerpacích stanic.
 • V roce 2021 Vodakva investovala ze svých zdrojů další desítky milionů do rekonstrukcí či výstavby provozních budov, pořizování dopravních prostředků, strojů, přístrojů, zařízení nebo softwarů, zavádění nových technologií a další dostavby či modernizace provozované infrastruktury s cílem zvyšování kvality provozních služeb.

Oznámení