vsozc@vodakva.cz
+420 359 010 148

Vodné a stočné 2022

Kompletní ceník vodného a stočného na rok 2022 najdete na www.vodakva.cz...

V roce 2022 se sazby vodného a stočného bez DPH na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší o 6,9%. Toto navýšení schválili zástupci členských obcí sdružení na valné hromadě konané dne 26.11.2021. Cena vody uplatňovaná na území sdružení se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný (a odkanalizovaný) metr krychlový vody bude v roce 2022 celkem 79,46 Kč včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2 230 Kč za rok. K navýšení dojde i u ostatních poplatků za větší vodoměry.

„Vzhledem k současnému růstu cen energií, surovin i materiálů a s přihlédnutím k předpokládanému vývoji inflace v roce 2022 jsme museli přistoupit k navýšení vodného a stočného na území členských obcí sdružení, abychom udrželi dosavadní úroveň služeb a zajistili nezbytné investice do obnovy, modernizace a dostavby vodovodních a kanalizačních systémů. I přes toto zvýšení však naše cena v roce 2022 nadále zůstane hluboko pod celorepublikovým průměrem,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení.

„V předchozích dvou letech jsme se potýkali s výrazným poklesem spotřeby vody způsobeným pandemií covidu-19 a omezením ekonomické aktivity. Dnes je velmi obtížné odhadnout, jak se budou příjmy z vodného a stočného vyvíjet v příštím roce. Při investování se snažíme v co nejvyšší míře využívat dotačních titulů, k tomu však potřebujeme mít dostatek vlastních zdrojů na spolufinancování,“ doplnil.

„Protože se nám podařilo uspět u velkého počtu žádostí o dotace, mohli jsme letos dokončit řadu projektů týkajících se výstavby nových kanalizačních i vodovodních systémů, dostavby chybějících částí sítí, rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce a modernizace vodárenských zařízení, které přispějí ke zlepšení životních podmínek obyvatel i ochraně životního prostředí,“ uvedl Alexandr Žák.

„Vybudovaly se nové moderní tlakové kanalizační systémy v Otročíně, Nových Hamrech a Oboře. Chybějící kanalizace se dostavěla i v dalších okrajových částech obcí (Okrouhlé Hradiště, Květnová, Nové Zvolání). V Městečku a Křivoklátě se dokončuje nový vodovodní systém, který zajistí dostatek kvalitní pitné vody pro obě obce. Postupně se zde položí i nová kanalizace. Merklín se napojil na vodovod a kanalizaci sousedního Hroznětína, mohla se tak odstavit zdejší úpravna s problematickým zdrojem vody i technologicky dožilá čistírna. V Karlových Varech se rozšířil vodojem Hřbitovní o novou komoru, město tak bude mít dostatečnou rezervu pro zabezpečení plynulého zásobování částí ležících na pravém břehu Teplé. Postavil se také nový vodojem ve Všeborovicích. Na karlovarský vodovod se napojily Vojkovice, rozšiřoval se i žlutický a tachovský vodovod,“ upřesnil Zdeněk Frček, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které pro členské obce sdružení zajišťují nejen provoz jejich vodovodů a kanalizací, ale také technickou podporu při investování.

„Na čistírně v Tachově jsme zahájili výstavbu druhé regionální sušárny kalů. První sušárnu jsme postavili již v roce 2016 v Karlových Varech a máme s ní výborné zkušenosti. Sušením se sníží objem i hmotnost čistírenských kalů a zároveň se zajistí jejich hygienická nezávadnost. Vysušený granulát lze poté využít jako surovinu pro další zpracování. Tachovská sušárna bude sloužit celému regionu, stejně jako karlovarská. Projekt by se měl dokončit v roce 2023,“ doplnil.

Pokračujeme také v rekonstrukci úpraven a zavádění ultrafiltrace. Tuto v ČR ojedinělou moderní technologii, která zajistí bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality vodního zdroje, využíváme již na dvou velkých úpravnách (Březová pro karlovarský vodovod a Svobodka pro tachovský). V současné době připravujeme její instalaci na úpravně Žlutice. Některé části této úpravny prošly letos stavebními úpravami. Kompletně se rekonstruovala i úpravna Myslivny. Jako každý rok se dále investovalo do automatizace a digitalizace,“ dodal.

„V roce 2022 budou pokračovat projekty nové sušárny v Tachově a ultrafiltrace na úpravně Žlutice. Také se bude investovat do výstavby nových kanalizací i dostavby chybějících částí s využitím tlakových systémů a domovních čerpacích stanic. Tento moderní způsob řešení kanalizace výrazně přispívá ke zlepšení hospodaření se srážkovými vodami, navíc snižuje náklady na výstavbu i rozsah prováděných výkopových prací. Dále se budou rozšiřovat skupinové vodovody, které nahradí nespolehlivé lokální zdroje. Připraveny jsou stavby pro zvýšení zabezpečení zdrojů a hlavních rozvodů Oblastního vodovodu Karlovarska, které čekají na spuštění příslušného dotačního programu,“ zakončil Alexandr Žák.

Kompletní znění tiskové zprávy k ceně vody na rok 2022 najdete zde...

Prezentace investic za rok 2021

Oznámení