Principy

Drobečková navigace

Dobrovolný svazek rovnoprávných obcí

Dnes 100 členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech spojuje jednotný model péče o vodovody a kanalizace. Počet členů sdružení se za 28 let existence více než zdvojnásobil. Sdružení působí na území se 190 tisíci obyvateli, které zasahuje do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Členem sdružení se může stát obec, která vloží vodohospodářský infrastrukturní majetek do jeho hospodaření a je přijata valnou hromadou. Dobrovolnost členství je dána stanovami, které umožňují každé obci s obecním vodohospodářským majetkem ze sdružení vystoupit. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kde má každá obec jeden hlas. Valná hromada VSOZČ rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a stočného a o investičních plánech.

Voda pod veřejnou kontrolou

Sdružení přeneslo provozní smlouvou starost o provozování, údržbu, opravy a také o rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací na provozní společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., (Vodakva), ve které je jedním ze dvou řídících akcionářů. S druhým hlavním akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ, působící dlouhodobě v oboru vodovodů a kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu, která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí v orgánech Vodakvy. VSOZČ tak ve spolupráci s druhým odborným akcionářem přímo ovlivňuje a kontroluje úroveň služeb a dohlíží na hospodaření Vodakvy. Také realizace investic, které jsou zajišťovány Vodakvou, je prostřednictvím účasti ve výběrových komisích pod kontrolou příslušných obcí.

Nejen provozní, ale i investiční solidarita

Veškeré příjmy VSOZČ, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě, účelové investiční dotace, půjčky či další příspěvky slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Úplná vzájemná solidarita obcí, tedy nejen provozní, ale také investiční, umožňuje, bez negativních dopadů na rozpočty členských obcí, soustředit dostatek finančních prostředků na dostavbu chybějící vodárenské a kanalizační infrastruktury obcí. Investiční solidarita také podporuje optimální technicko-ekonomická řešení rozšiřováním skupinových vodovodů a výstavbou skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí. Majetek VSOZČ, v jeho pořizovací hodnotě, tak mohl vzrůst z původní 1,2 mld. na 6,8 mld. Kč.